Praktyki

Praktyki zawodowe w Zakładzie Ekonomii

W ramach praktyk zawodowych studenci Zakładu Ekonomii mają obowiązek odpracować 12 tygodni (dni robocze) po 6 godzin dziennie. Praktykę odbywa się po II roku studiów i jest ona wliczana do IV semestru nauki.

Podczas praktyki student uzupełnia wiedzę z zakresu objętego studiami, ponadto zbiera materiały niezbędne do napisania pracy licencjackiej. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz jej skonfrontowanie z rzeczywistą działalnością i organizacją pracy w różnych przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ekonomią, a co za tym idzie rozwija kompetencje zawodowe.

Efekty kształcenia dla praktyki zawodowej studenckiej w Zakładzie Ekonomii:

Wiedza:

 • student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych,
 • student ma wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej,

Umiejętności:

 • student posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze organizacji i bycia specjalistą w tym zakresie,
 • student potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe,

Kompetencje społeczne:

 • student rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy wynikającą ze zmienności otoczenia,
 • student posiada umiejętność gospodarowania czasem, reaguje na uwagi i zalecenia oraz bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania,
 • student myśli i działa w sposób przedsiębiorczy,
 • student adaptuje się w nowych warunkach i sytuacjach, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności,
 • student rozumie potrzebę aktywnego poruszania się po rynku pracy.

PWSZ w Tarnowie kieruje na praktyki studentów cechujących się odpowiednim poziomem wiedzy, wyposażonych w dokumentację potrzebną do odbycia i zaliczenia praktyki (skierowanie na praktykę, porozumienie wraz z programem praktyki, dzienniczek praktyk, kartę oceny studenta, ubezpieczenie).

Praktykodawca przyjmuje studenta na praktykę na podstawie skierowania i porozumienia. Ma obowiązek zapewnić studentowi możliwość osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów kształcenia przypisanych do praktyki. Na koniec praktyki zostaje wystawiona opinia zawarta w karcie oceny studenta i dzienniczku praktyk zawodowych.

Placówki, w których odbywają się praktyki, można podzielić na siedem zasadniczych grup:

– banki i instytucje finansowe,

– przedsiębiorstwa,

– instytucje oraz jednostki działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,

– przedsiębiorstwa oraz instytucje branży hotelarsko – turystycznej,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– gospodarstwa rolne (praca w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej w zależności od profilu i możliwości produkcyjnych gospodarstwa),

– praktyki i staże zagraniczne.

Na zagraniczne praktyki zawodowe kierowani są studenci wyróżniający się w nauce, którzy pozytywnie przejdą wewnętrzny egzamin z języka obcego.

Praktyka umożliwia zdobycie osobistego doświadczenia studentom oraz weryfikację ich przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu.

Opiekunem praktyk zawodowych na  kierunku Ekonomia jest mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do