Filologia germańska

Charakterystyka kierunku i specjalności

Kierunek: Filologia, specjalność: Filologia germańska
FILOLOGIA GERMAŃSKA: Język niemiecki od podstaw, specjalizacja: język niemiecki w biznesie / język niemiecki w turystyce z lektoratem języka szwedzkiego lub angielskiego (studia stacjonarne)

FILOLOGIA GERMAŃSKA: Język niemiecki od podstaw, specjalizacja: język niemiecki w biznesie z lektoratem angielskiego (studia niestacjonarne)

Celem studiów jest osiągnięcie wysokiej obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej i kulturowej niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci filologii germańskiej legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiadają zgodną ze standardami kultury docelowej zdolność komunikowania w języku niemieckim, realizowania skutecznych strategii komunikacyjnych i stosowania odpowiednich technik komunikacji interpersonalnej. Znają obyczaje i kulturę krajów niemieckojęzycznych. Potrafią samodzielnie analizować zjawiska w sferze języka, kultury i literatury, wyszukiwać, rozumieć i przetwarzać oraz tworzyć pisemne i ustne komunikaty. Posiadają umiejętność krytycznego myślenia, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

W ramach oferowanych specjalizacji język niemiecki w biznesie oraz język niemiecki w turystyce studenci zdobywają solidną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie języka niemieckiego biznesu, specjalistycznego języka niemieckiego z zakresu prawa i administracji, komunikacji językowej w biurze/w turystyce oraz technik tłumaczeniowych. Wspomniane techniki tłumaczeniowe student ma możliwość  doskonalić w niezwykle realistycznych warunkach. Zajęcia Przedsiębiorstwo w praktyce – firma symulacyjna (w przypadku wybrania specjalizacji biznesowej) lub Biuro turystyczne w praktyce – firma symulacyjna (w przypadku wybrania specjalizacji turystycznej) wyposażone są bowiem w nowoczesną pracownię symulacyjną.

Po pierwszym semestrze studenci studiów stacjonarnych mają możliwość wyboru lektoratu języka szwedzkiego* lub angielskiego.

Zdobyte podczas studiów kompetencje interdyscyplinarne umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i stanowią na rynku pracy istotny atut. Dotyczy to m.in.:

  • sektora handlu i usług (np. praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w liniach lotniczych, w branży turystycznej),
  • biur promocji i współpracy regionalnej i zagranicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji lokalnej i państwowej,
  • redakcji informacyjnych mediów masowych oraz agencji prasowych, agencji artystycznych,  reklamowych, public relations i promocyjnych,
  • placówek upowszechniania informacji i kultury (instytuty kultury, fundacje, muzea, biblioteki),  a także wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.
 * – dotyczy tylko studiów stacjonarnych
 Sześciosemestralne studia licencjackie na specjalności filologia germańska prowadzone są trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Dzięki zawartym porozumieniom studenci mają w ramach programu Erasmus+ możliwość wyjazdu do Austrii (PH Wien) i Niemiec (FHF Königs Wusterhausen), aby przez okres jednego semestru uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na wiedeńskiej uczelni  lub odbyć praktykę zawodową na uczelni i w urzędzie skarbowym w Niemczech.
Absolwenci PWSZ zainteresowani zdobyciem pełnego wykształcenia akademickiego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na wyższych uczelniach akademickich.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do