Filologia polska

 FILOLOGIA POLSKA, studia I i II stopnia

Dlaczego warto?

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. To połączenie wiedzy polonistycznej m.in. z historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, współczesnego języka polskiego, jego funkcjonowania w różnych odmianach stylowych z kształceniem praktycznych umiejętności w zakresie redagowania wypowiedzi, kultury języka, komunikacji społecznej, retoryki oraz sztuki żywego słowa. Nasze studia polonistyczne łączą się z ciekawą ofertą specjalności, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Filologia polska trzyletnie studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne

Specjalności:

 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz
 • menedżer i animator kultury
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata filologii polskiej; posiada wykształcenie humanistyczne i wiedzę z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (nauczycielskiej lub: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz, lub: menedżer i animator kultury, lub: twórcze pisarstwo) przygotowującej do pracy w zawodzie wymagającym kreatywności, współpracy w zespole, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia posiada wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela > https://pwsztar.edu.pl/podstawy-prawne-ksztalcenia-nauczycieli/). Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych;  posiada poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania informacji; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Absolwent specjalności komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. komunikowania medialnego, m.in. w takich obszarach jak promocja, reklama, public relations, rzecznictwo prasowe, marketing medialny, dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne, trening i coaching medialny oraz dziennikarski, media relations, animacja kultury medialnej, nowe media, copywriting, creative writing, kreowanie wizerunku. Absolwent ma wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie komunikowania w mediach, promocji, reklamie, public relations oraz innych obszarach zaangażowania zawodowego, w których konieczne jest operowanie słowem, tekstem i obrazem za pomocą nowoczesnych technologii medialnych.

Absolwent specjalności menedżer i animator kultury jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer i animator kultury, m.in. w instytucjach kultury i oświaty, organizacjach pozarządowych, placówkach administracji samorządowej, firmach prywatnych zajmujących się organizacją imprez, w działach wizerunkowych czy socjalnych firm. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje m.in. z zakresu planowania działalności kulturalnej, procedur prawnych, zasad organizacji imprez kulturalnych, wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności kulturalnej oraz dofinansowania zewnętrznego (np. w formie dotacji, grantów), niezbędnych do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności instytucji kultury. Zdobyte kompetencje pozwalają mu świadomie poruszać się na rynku kultury, projektować i planować przedsięwzięcia i efektywnie określać możliwości i wykonywać obowiązki menedżera i animatora kultury.

Absolwent specjalności twórcze pisarstwo jest przygotowany do podjęcia pracy jako literat i autor tekstów, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych; w zawodach copywritera, rzecznika prasowego, pracownika działu public relations w firmach, instytucjach publicznych i organach samorządowych, w wydawnictwach i agencjach reklamowych, w instytucjach kulturalnych i organizacjach pozarządowych. Absolwent jest praktycznie przygotowany do tworzenia zróżnicowanych gatunkowo tekstów, analizy i interpretacji faktów literackich i kulturowych; dysponując narzędziami retoryki i perswazji, może skutecznie realizować się w twórczości artystycznej, publicystyce, pisaniu dla potrzeb sceny i filmu. Dysponuje umiejętnościami prowadzenia profilów w mediach społecznościowych oraz stron internetowych.

Filologia polska – dwuletnie studia drugiego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations
 • menedżer i animator kultury  
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo

Absolwent otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej; posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (nauczycielskiej lub: komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations, lub: menedżer i animator kultury, lub: twórcze pisarstwo) przygotowującej do pracy w zawodzie wymagającym kreatywności, współpracy w zespole, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej, legitymujący się także dyplomem licencjata ze specjalnością nauczycielską,  jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela > https://pwsztar.edu.pl/podstawy-prawne-ksztalcenia-nauczycieli/). Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę w zakresie dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych; posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; posiada pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły wynikających z roli nauczyciela; wykazuje pogłębioną umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi. Przygotowanie zawodowe absolwenta sprawia, że może on sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

Absolwent specjalności komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej w mass mediach (w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, w redakcjach czasopism, w portalach internetowych), w placówkach kulturalnych i w biurach prasowych instytucji, w placówkach administracji samorządowej. Absolwent ma pogłębione wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie komunikowania wizerunkowego, w promocji, reklamie, public relations oraz innych obszarach zaangażowania zawodowego, w których konieczne jest operowanie słowem, tekstem i obrazem za pomocą nowoczesnych technologii medialnych.

Absolwent specjalności menedżer i animator kultury jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer i animator kultury w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w administracji samorządowej. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, teoretycznych i praktycznych trendów współczesnej animacji, podstaw prawnych i ekonomicznych, polityki i zarządzania w sferze kultury; wyposażony jest w umiejętności, które pozwalają na organizowanie działalności publicznej w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, animowania aktywności, obywatelskiej i kulturalnej, aktywizowania społeczności lokalnych, budowania partnerstwa społecznego, zarządzania projektami animacyjnymi, współpracy z sektorem organizacji pozarządowych i społecznej gospodarki rynkowej, wprowadzania kultury lokalnej do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Absolwent specjalności twórcze pisarstwo jest przygotowany do podjęcia pracy jako literat i autor tekstów w wydawnictwach i agencjach reklamowych, wykonywania zawodu copywritera, rzecznika prasowego, pracownika działu public relations w firmach, instytucjach publicznych i organach samorządowych. Absolwent dogłębnie poznaje zaawansowane techniki i strategie pisarskie, wzbogaca swoją wiedzę w zakresie kultury werbalnej i wizualnej, nabywa umiejętności budowania kampanii wizerunkowych z elementami public relations oraz promocji wydarzeń, osób i instytucji.


OPIS KIERUNKU STUDIÓW. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW I PROGRAMU STUDIÓW. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW


Uchwała nr 47/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2502

Uchwała nr 48/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022 > https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2503


Uchwała nr 18/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  do Uchwały Nr 73/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2404/idfile/4193/namefile/v1.0_eb29c1e4d455dc0_uchwala_nr_18_2021.pdf

Uchwała nr 17/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały Nr 72/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2403/idfile/4192/namefile/v1.0_599cf0bd70ed0ca_uchwala_nr_17_2021.pdf

Uchwała nr 16/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 do Uchwały Nr 91/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2402/idfile/4191/namefile/v1.0_27021b89c08d80e_uchwala_nr_16_2021.pdf

Uchwała nr 15/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr 89/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie),  profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020 > https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/2401/idfile/4190/namefile/v1.0_5bc1fc4c0d50d95_uchwala_nr_15_2021.pdf


Uchwała nr 72/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2207

Uchwała nr 73/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia polska, studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny – od roku akademickiego 2020/2021: https://bip.pwsztar.edu.pl/info/detail/idt/1/id/2208


Uchwały Senatu PWSZ w Tarnowie nr 89/2019 i nr 90/2019 

https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/1812/idfile/3104/namefile/v1.0_9e4b4b9994b8740_uchwala_nr_89_2019.pdf

https://bip.pwsztar.edu.pl/file/download/idt/0/id/1813/idfile/3105/namefile/v1.0_b37f4775d05fb62_uchwala_nr_90_2019.pdf


Ścieżka kształcenia umożliwiająca uzupełnienie kompetencji kandydatom, którzy nie skończyli studiów filologicznych, przyjętym na studia na kierunku filologia polska, studia II stopnia, profil praktyczny


Procedura uznawania efektów uczenia się w przypadku zajęć na studiach II stopnia, których treści i cele kształcenia powtarzają treści i cele kształcenia zajęć z I stopnia


Procedura weryfikacji stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się założonych dla poszczególnych zajęć oraz procedura umożliwiająca sprawdzenie opanowania przez studentów umiejętności, w tym umiejętności zawodowych, właściwych dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia, profil praktyczny


 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do