Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

  • Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego  >>plik

———————————————————————————————————-

  • kierunek – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
  • specjalność nauczycielska
  • studia I stopnia, profil praktyczny
  • Ogólne cele kształcenia

 Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego zapewniają przyszłym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształceniu kompetencji zawodowych.

W wyniku kształcenia absolwent zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, dydaktyczną, historyczną, filologiczną która winna mu ułatwić zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, a także poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych oraz zmobilizować do refleksji nad wykonywaniem i projektowaniem własnego rozwoju zawodowego. Koncepcja kształcenia zawiera się w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej (w tym aksjologicznej), socjologicznej, psychologicznej, dydaktycznej, filologicznej i historii wychowania oraz w treściach wchodzących w zakres przedmiotów kierunkowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i języków obcych. Studenci mogą ponadto doskonalić swoje umiejętności posługiwania się multimediamymi środkami przekazu.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym, metodycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego).

Celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego jest także stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, przygotowanie ich do nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych polegających m.in. na nabyciu umiejętności współpracy, odpowiedzialności, przygotowaniu studentów do mobilności edukacyjnej i zawodowej.

Studia mają profil praktyczny, który przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia zajęć o charakterze specjalistycznym i w tym, iż zajęcia poprowadzą zarówno praktycy, jak i nauczyciele akademiccy, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym.

 Propozycje zajęć o charakterze praktycznym są dostosowane do potrzeb rynku pracy. W koncepcji kształcenia szczególną wagę przywiązuje się do rozwijania aktywności studentów i pogłębiania ich motywacji do samokształcenia w atmosferze rzetelnej pracy, szacunku, życzliwości i zaufania, zgodnie z ogólnoludzkimi zasadami etyki.

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego wpisuje się w misję Uczelni i strategię jej rozwoju poprzez realizację poszczególnych celów strategicznych. Cele te zostały jasno sprecyzowane w Uchwale Senatu PWSZ z dnia 28 września 2012 r.

  • Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego po ukończeniu studiów dysponuje szeroką wiedzą o rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, roli, celach i zadaniach edukacji elementarnej, ich uwarunkowaniach, realizacji i ewaluacji. Ponadto posiada wiedzę o kierunkach i tendencjach rozwojowych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej na świecie i w Polsce, a także o uwarunkowaniach pracy zawodowej nauczyciela szczebla edukacji elementarnej.

W zakresie umiejętności absolwent umie monitorować przebieg wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, dobrze komunikować się z dziećmi i ich rodzicami, konstruować plany i programy pracy dydaktyczno-wychowawczej, uwzględniające koncepcję nauczania zintegrowanego oraz nauczania języków obcych w tym przedziale wiekowym. Ponadto, ma umiejętności organizowania i realizacji założonych planów pracy własnej i szkoły, a także organizowania opieki nad dziećmi i umiejętność kontaktów z ich rodzicami.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego w zakresie kompetencji komunikacyjnych posiada umiejętność empatycznego i podmiotowego rozumienia potrzeb dziecka w okresie przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji, wysokie poczucie odpowiedzialności za własne decyzje i działania zawodowe. Absolwent ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej w wybranym języku obcym (poziom B2 ESOKJ) oraz wiedzę podstawową i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka obcego, kulturoznawstwa krajów wybranego obszaru językowego, a także w zakresie literatury dziecięcej wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w językach obcych.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem do nauczania języka obcego (wybranego) w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.