Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Charakterystyka kierunku

Ogólne cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest nabycie przez studentów kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym, potrzebnych do pełnienia roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do nauczania w przedszkolu
i klasach I-III szkoły podstawowej.

W wyniku kształcenia absolwent zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i historyczną, która ułatwi mu rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, a także poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych, pozwalających na kształtowanie relacji wobec siebie i innych oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.

Warunki przyjęcia na studia

Oferta edukacyjna kierowana jest do wszystkich kandydatów, którzy są zainteresowani studiami pedagogicznymi w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, legitymują się maturą oraz uzyskali pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna).

Mając na uwadze specyfikę studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oczekuje się, że kandydat na nauczyciela będzie posiadał takie kompetencje, jak: wiedza humanistyczno-społeczna wyniesiona ze szkoły, kompetencje językowe, wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne.
Praca z małymi dziećmi jest specyficzna, dlatego ważne jest, aby kandydat charakteryzował się wysokim poziomem komunikatywności w relacjach interpersonalnych (szczególnie z dziećmi), otwartością i elastycznością oraz kreatywnością, samodzielnością i innowacyjnością, a także podmiotowym traktowaniem dziecka.

PWSZ w Tarnowie kieruje ofertę studiów pedagogicznych do wszystkich kandydatów spełniających warunki rekrutacyjne, m.in. za pośrednictwem internetowego serwisu informacyjnego dla kandydatów na studia na stronie https://kandydat.pwsztar.edu.pl/

Szczegółowe warunki rekrutacji określone zostały w Uchwale Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele w przedszkolach i w klasach I-III w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej – zarówno w instytucjach edukacji publicznej, jak i niepublicznej. Program kształcenia naszych studentów przygotowuje ich również do założenia i prowadzenia własnej firmy usługowej w sferze opieki nad dziećmi. Odwołując się do efektów uczenia się, w trakcie studiów absolwenci zdobywają również takie kompetencje, które pozwalają im odnaleźć się na stanowiskach nie związanych z pedagogiką.

Możliwości kontynuacji kształcenia

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają charakter zamkniętego cyklu pięcioletniego kształcenia, zakończonego uzyskaniem przez studenta tytułu magistra. Absolwenci omawianego kierunku mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach doktoranckich –  na kierunkach pedagogicznych – w obszarze innych specjalności – w tym: pedagogika społeczna, resocjalizacyjna, czy kulturalno-oświatowa. Mogą również doskonalić swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 890 t.j.).

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Proces weryfikacji efektów uczenia się na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adekwatny do założeń ewaluacji wewnętrznej Uczelni, realizowanych przez system kontroli wewnętrznej i odbywa się na etapach realizacji i zaliczenia wszystkich zajęć, praktyk zawodowych, semestrów, kolejnych lat studiów, złożenia pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Zakładane efekty uczenia się są weryfikowane poprzez ocenianie: aktywności studenta na zajęciach, prac etapowych, zaliczeń i egzaminów, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, praktyk zawodowych. Szczegóły weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się, wykaz kryteriów zaliczenia zajęć zawierają poszczególne sylabusy, a każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek prezentacji tych kryteriów studentom podczas pierwszych zajęć. Weryfikacja efektów uczenia się dotyczy wszystkich zakładanych efektów uczenia się, które student ma obowiązek osiągnąć na zaplanowanych formach zajęć, w tym praktykach zawodowych oraz w czasie złożenia i obrony pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody weryfikacji efektów uczenia się zostały zaprezentowane w sylabusach zajęć.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do