Pedagogika – profil praktyczny (czterosemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne)

Proponowane studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku pedagogika wszystkich specjalności (studiów licencjackich) oraz dla absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym nadającym uprawnienia nauczycielskie.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na  podejmowanieprofesjonalnych działań w zakresie profilaktyki, diagnozy kompensacji wobec jednostki i grupy społecznej. . Ze względu na praktyczny profil kształcenia słuchacze odbywają 300 godzin praktyk zawodowych.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku pedagogika są przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych,interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury i zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. Są również przygotowania do podjęcia pracy w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej.Studenci realizujący specjalność pedagogika szkolno-wychowawcza otrzymują przygotowanie do pracy pedagogicznej w placówkach podległych nadzorowi Ministerstwa edukacji i Nauki (m.in. w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) w zależności od posiadanego przez kandydata przygotowania pedagogicznego (uzyskanego na studiach licencjackich) i kwalifikacji merytorycz-nych w odpowiednim zakresie, wskazanym w rozporządzeniu Ministerstwa edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także w placówkach, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w charakterze asystenta rodziny, wychowawcy, pedagoga.Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową, uczestnicząc w:

  • pracach Studenckiego Koła Naukowego PAIDEA,
  • programach wymiany międzynarodowej (erASMUS+),
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych,
  • działaniach samorządu studenckie
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do