Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Dziekan Wydziału – dr Krzysztof Kleszcz
przyjmuje: wtorek 8.30-9.30,  pok. A026

W skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wchodzą trzy Katedry:

Katedra Chemii
Kierownik: dr Agata Lada

Katedra Matematyki
Kierownik: dr Ewa Cygan prof. Uczelni
Zastępca Kierownika: mgr Barbara Wojnicka

Katedra Ochrony Środowiska
Kierownik: dr Mariusz Klich prof. Uczelni
Zastępca Kierownika: mgr Monika Olchawa-Pajor

Kierunki studiów:

INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY PWSZ W TARNOWIE W LATACH 1998-2013

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy rozpoczął działalność w 1998 roku. W jego skład wchodzą trzy zakłady: Zakład Chemii (ZCH), Zakład Ochrony Środowiska (ZOŚ) i Zakład Matematyki (ZM). Spoiwem stały się wspólne obszary przedmiotu studiów (chemia, biologia, nauki o ziemi) i matematyka, która jest językiem wyrażania praw przyrody i jest znaczącą częścią programów studiów chemii i ochrony środowiska. Od początku działalności Instytut Matematyczno – Przyrodniczy modyfikował plany studiów i ofertę prowadzonych specjalności uwzględniając zarówno nowe, atrakcyjne obszary działań naukowo-badawczych jak i oczekiwania rynku pracy Obecnie w Instytucie prowadzone są następujące kierunki studiów: chemia (specjalności: chemia stosowana i chemia medyczna), ochrona środowiska oraz matematyka (specjalność matematyka finansowa oraz specjalność nauczycielska matematyka z informatyką).
W okresie 15-tu lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytut Matematyczno-Przyrodniczy wypromował ok. 1600 absolwentów z dyplomem licencjata. Do roku 2012, studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka ukończyło 607 osób, na kierunku chemia– 382 osoby, a w zakresie ochrony środowiska – 630 osób (w tym 63 absolwentów w trybie studiów niestacjonarnych).
Większość z absolwentów podjęła studia magisterskie na ukończonych kierunkach w uczelniach akademickich województwa małopolskiego lub województw sąsiednich. Większość z nich ukończyła studia 2-go stopnia, a niektórzy kontynuują naukę na studiach doktoranckich. Już we wrześniu 2009 roku stopień doktora uzyskał chemik, jeden z pierwszych absolwentów PWSZ, obecnie związany z Centrum Rozwoju Leków UJ. W kolejnych latach stopień doktora uzyskują kolejni absolwenci Instytutu związując się zawodowo z Instytutem Ekspertyz Sądowych, Laboratorium Fizyki Neutronowej, ZIBJ, DUBNA, Rosja, Instytutem Farmakologii PAN, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytetem Technicznym w Monachium, Zakładem Chemii PWSZ.

KADRA
Pracownicy IMP dbają o swój rozwój zawodowy, zdobywając kolejne stopnie naukowe (ZOS – 2 osoby uzyskały doktorat, 2 – habilitację, ZM – 1 osoba uzyskała doktorat, 3 – habilitację, ZCH – 1 osoba uzyskała doktorat, a kolejne 2 osoby są w trakcie przygotowania) i rozszerzając kompetencje oraz angażują się w działania na rzecz miasta i regionu. Zakład Ochrony Środowiska dąży do uwrażliwienia lokalnych społeczności na kwestię ochrony środowiska i przyrody. Związane z różnymi gminami czy miejscowościami tematy prac licencjackich oraz bazy danych tworzone przez studentów sprzyjają lepszej diagnozie lokalnych problemów. Pracownicy Zakładu Matematyki, oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów matematyki, chemii, ochrony środowiska i ekonomii, prowa¬dzą także kółka matematyczne, których uczestnicy zdobywają laury w olimpiadach matematycznych i informatycznych, w tym także między¬naro¬do-wych. Od kilku lat, razem z nauczy¬cielami XVI LO ZM organizuje zawody matema¬tyczne. Prowadzone w latach 2008-2012 dwa projekty związane z zamawianiem kształcenia na kierunku matematyka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projekt KLEKSS (Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły) pozwoliły pracownikom tego zakładu przygotować i zamieścić na Platformie Edukacyjnej PWSZ w Tarnowie materiały elektroniczne, służące nie tylko studentom matematyki, ale także studentom kierunków inżynierskich, przyrodniczych i ekonomicznych biorącym udział w realizacji projektu KLEKSS. W ofercie edukacyjnej Zakładu Chemii znalazły się zarówno studia podyplomowe dla nauczycieli chemii (1999-2002) jak i warsztaty fizyczne dla nauczycieli w gimnazjum (1999-2002). Od roku 2000 została stworzona specjalna oferta edukacyjna skierowana do młodzieży szkół średnich obejmująca: Warsztaty chemiczne, Kurs ciekawa chemia I, Kurs ciekawa chemia II, Kurs z chemii dla kandydatów na studia przyrodnicze, Kurs z fizyki dla kandydatów na studia przyrodnicze. Od roku 2007 nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii prowadzą zajęcia seminaryjno-laboratoryjne z chemii w ramach cyklu „Kursów edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością o czym świadczy konieczność przeprowadzania testów wstępnych.
Od roku 2010 nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii i Zakładu Matematyki włączają się w działalność Tarnowskiej Akademii Młodych, prowadząc wykłady oraz warsztaty chemiczne i matematyczne dla dzieci i młodzieży.
W roku akademickim 2011/12 nauczyciele akademiccy Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego podjęli inicjatywę wykładów popularno-naukowych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem wykładów jest przekazanie uczniom wiedzy obejmującej zagadnienia związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny i tym samym spopularyzowanie chemii, matematyki i szeroko pojętej ekologii. Wykłady te pod nazwą „Tarnowskich Piątków Matematycznych”, „Tarnowskich Piątków Chemicznych” oraz „Tarnowskich Piątków Ochrony Środowiska” stały się inspiracją do stworzenia od roku akademickiego 2012/2013 całego cyklu „Tarnowskich Piątków Naukowych”.
Od 2008 roku pracownicy Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego i studenci działających w nim kół naukowych angażują się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców udowadniając, że naukę można połączyć z zabawą, przyjemnością i pasją. Licznie przybyli uczestnicy, niezależnie od wieku, mogą znaleźć interesujące popularnonaukowe prezentacje, quizy, gry edukacyjne czy wziąć udział w robionych z olbrzymim rozmachem pokazach chemicznych.

KOŁA NAUKOWE
W kwietniu 2008 roku powstało Naukowe Koło Chemików „Ozon” zrzeszające studentów chemii i kierunków pokrewnych, którego głównym celem jest propagowanie nauk chemicznych. Członkowie koła pomagają słabszym studentom w nauce i wraz z pracownikami ZCh przygotowują Małopolską Noc Naukowców, włączają się w organizację Dni Otwartych PWSZ, organizują pokazy doświadczeń dla uczniów szkół średnich, zajmują się również realizacją projektów pozauczelnianych w ramach wolontariatu studenckiego. W 2012 r. przedstawiciele Koła wzięli udział w międzynarodowej konferencji European Chemistry Thematic Network (ECTN) w Mediolanie. W ramach konferencji obok sesji wykładowych odbyły się również studenckie pokazy doświadczeń chemicznych. Studenci Naukowego Koła Chemików „OZON” PWSZ reprezentowali Polskę, a za przygotowany pokaz zostali nagrodzeni.
Od marca 2009 r. działa również Koło Naukowe Matematyków, do którego oprócz studentów matematyki należą również studenci innych kierunków. Członkowie koła biorą udział w organizowaniu Tarnowskich Piątków Matematycznych, dni otwartych PWSZ oraz Małopolskiej Nocy Naukowców. Od 2011 r. studenci matematyki współorganizują kolejne spotkania w ramach Letnich Szkół Matematyki Finansowej – warsztatów z zakresu matematyki finansowej, aktuarialnej i statystyki adresowanych do studentów i doktorantów. W maju 2010 r. przy ZOŚ powołano Koło Naukowe Przyrodników „Ośka”. Jego członkowie pomagają przy organizacji zajęć w Tarnowskiej Akademii Młodych i współpracują z lokalnymi jednostkami administracyjnymi odpowiedzialnymi za edukację i proekologię – z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie i z Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Uczestniczą również w targach edukacyjnych i organizują wyjazdy naukowe do parków narodowy i na obszary chronione programem Natura 2000. Przygotowali jedną konferencję międzynarodową, a co roku angażują się w Światowy Dzień Środowiska.
Członkowie wszystkich trzech kół naukowych współredagują i regularnie piszą artykuły do gazetki uczelnianej „Omega” – popularnonaukowego, studenckiego, dwumiesięcznika Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego. Wśród sukcesów studentów ochrony środowiska należy wymienić nagrodę w Konkursie Tertila – „Perły Tarnowa” oraz Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

WSPÓŁPRACA Z REGIONEM I ZAGRANICĄ
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy nawiązał współpracę z około 110 instytucjami z Tarnowa i okolic. Dla Zakładu Chemii głównymi partnerami są Uniwersytet Jagielloński oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Studenci, podczas zajęć specjalizacyjnych, mogą więc poznać zarówno nowoczesną aparaturę naukową i badawczą jak też najnowsze technologiczne rozwiązania instalacji przemysłowych. Współpraca ZCH z zakładami przemysłowymi regionu, poprzez praktyki zawodowe oraz wycieczki edukacyjne, zapewnia studentom możliwości zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem nabytej w czasie studiów wiedzy.
Ważnym etapem kształcenia są praktyki przyrodnicze, które studenci ochrony środowiska odbywają na terenach należących do Zespołu Parków Krajobrazowych w Tarnowie (Pogórza) i Starym Sączu (Popradzki) oraz w Krośnie (Podkarpacki). Indywidualne praktyki przemysłowe przebiegały w różnych zakładach przemysłowych i jednostkach administracji państwowej.
Studenci matematyki mogą odbyć ostatni semestr nauki w Hochschule Wismar (Niemcy). Część pracy dyplomowej powstaje więc pod kierunkiem niemieckich wykładowców

PROJEKTY
Pracownicy Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego w latach 2008 – 2012 brali udział w realizacji kilku projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami programów byli studenci matematyki i chemii, którzy w ramach tych programów mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i warsztatach przedmiotowych, kursach języka angielskiego, a Uczelnia wzbogaciła się w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomiarowy oraz książki i materiały dostępne dla następnych roczników studentów.
W latach 2008-2012, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Zakład Matematyki zrealizował dwa projekty. Beneficjentami pierwszego (2008-2011) byli studenci matematyki, którzy – oprócz ubiegania się o stypendia motywacyjne – mogli odbyć płatne staże zawodowe. Podczas trwania drugiego (2009-2012) studenci mogli ukończyć zaawansowany kurs języka angielskiego dla matematyków. Z funduszu programu zakupiono również anglojęzyczną literaturę fachową oraz materiały multimedialne, które powiększyły zasoby biblioteki PWSZ. Oba projekty obejmowały także Letnie Szkoły Matematyki Finansowej. Studenci mogli się wówczas spotkać i podysku¬tować z doktorantami Wydziału Matematyki i Informatyki UJ oraz z za¬proszo-nymi pracownikami innych szkół wyższych (AGH, PK, UŚ).
W latach 2009-2012 również Zakład Chemii realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „ PUK Chemi@ Plus- Program Uatrakcyjnienia Kształcenia z pakietem językowym” w ramach którego kierunek Chemia realizowany był jako kierunek zamawiany. W trakcie trwania projektu studenci uczestniczyli w dodatkowych blokach zajęć z języka angielskiego oraz chemii kosmetycznej, mogli uzyskać dodatkowe stypendium motywacyjne, czy wziąć udział w płatnych stażach w wybranych zakładach przemysłowych. Dodatkowe zajęcia miały ogromny wpływ na podniesienie jakości kształcenia na kierunku CHEMIA, a opanowanie specjalistycznego języka chemicznego zdecydowanie zwiększyło kompetencje studentów w zakresie umiejętności. Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura znacznie rozszerzyła bazę sprzętową Uczelni, a literatura fachowa – powiększyła zasoby biblioteki.
W latach 2009-2012 IMP realizował również projekt KLEKSS. W ramach jednego z zadań pracownicy Zakładu Matematyki opracowali materiały do repetytorium z matematyki, natomiast pracownicy Zakładu Chemii do repetytorium z fizyki z elementami chemii przeznaczone dla studentów kierunków inżynierskich, ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych. Prowadzenie kształcenia według tego repetytorium pozwoliło studentom pierwszego roku wspomnianych kierunków szybciej osiągnąć wymagany poziom zaawansowania.
Dodatkowo studenci Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego mieli szansę wziąć udział w realizacji projektu „KLEKSS-BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły”, którego celem było dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez zacieśnienie kontaktów z pracodawcami (dodatkowe wykłady praktyków/pracodawców, program stażowy „Weź prace w swoje ręce”). Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska reprezentowali PWSZ w Tarnowie na XX Światowym Forum Mediów Polonijnych Małopolska – Podkarpacie, Tarnów – Kraków – Rzeszów –Warszawa 2012


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do