Chemia

Charakterystyka kierunku

     Studia na kierunku Chemia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie to propozycja dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

    Studia licencjackie na kierunku Chemia mają profil praktyczny i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez sześć semestrów. Mają one na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia.

Nauka obejmuje 2370 godzin zajęć (studia stacjonarne). Nasze priorytety to kreatywne myślenie i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, stąd zajęcia praktyczne w formie laboratoriów i ćwiczeń obejmują, zależnie od specjalności, 1455-1500 godzin. W programie studiów problematyka chemiczna została podzielona na następujące bloki tematyczne: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna i teoretyczna, chemia organiczna oraz blok przedmiotów technologicznych obejmujący technologię i inżynierię chemiczną a także chemię i technologię polimerów.

     Poza przedmiotami chemicznymi studenci uczestniczą również w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki w zakresie ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie sobie poznawanej dziedziny wiedzy. Również wykłady z przedmiotów humanistycznych mają na celu poszerzenie ogólnego wykształcenia absolwentów. W procesie kształcenia szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem języka branżowego co jest niezbędne przy rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie studentów w ramach programów unijnych.

        Od roku akademickiego 2020/2021 studenci Chemii po pierwszym roku studiów mogą wybierać pomiędzy specjalnościami:

   

    Program studiów na wszystkich specjalnościach przewiduje również 6 miesięcy praktyk. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z problematyką i specyfiką prac prowadzonych w wybranym zakładzie przemysłowym, ośrodku naukowo-badawczym bądź laboratorium analitycznym lub chemicznym.

     Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy licencjackiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

    Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w jednostkach pracujących na rzecz ochrony środowiska. Kształcimy kadry dla firm chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych, które potrzebują fachowców nie tylko do kontrolowania jakości, ale także do produkcji nowych preparatów oraz zabezpieczania sterylności produkcji. Osoby zainteresowane dydaktyką chemii mają możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

Specjalność: Kontrola Jakości w Chemii

       Kontrola Jakości w Chemii oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu analityki i monitorowania jakości produktów przemysłu oraz poznawania różnorodnych technik analitycznych. Przygotowuje absolwentów m.in. do przeprowadzania analiz fizykochemicznych produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, wyposażając ich tym samym w kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia przyszłych pracodawców. Absolwent Kontroli Jakości w Chemii będzie specjalistą w zakresie analiz fizykochemicznych szerokiej gamy produktów przemysłowych. Znajdzie zatrudnienie w laboratoriach analitycznych przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, a także w zakładach produkcyjnych, których produkty wymagają stałej kontroli jakości.

Specjalność: Chemia Stosowana

     SONY DSCChemia Stosowana przybliża studentom zasady i metody produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową. Zajęcia proponowane w ramach tej specjalności pokazują szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w przemyśle petrochemicznym, tworzyw sztucznych, technologii polimerów, nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych, na których opiera się ponad 90% produkcji nowoczesnego przemysłu chemicznego (bez których rozwój nowoczesnej chemii byłby niemożliwy), pozwolą studentom poznać zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg procesów chemicznych oraz parametry procesowe decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć związanych z chemią i technologią polimerów wprowadza studentów w dziedzinę bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki antykorozyjne, zabawki czy wykładziny podłogowe a na implantach i niciach chirurgicznych kończąc. Z kolei rozwój nanonauki i nanotechnologii, coraz szersze zastosowania nanomateriałów sprawiają, że chemia znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach wiedzy. Uczynienie z chemii sprzymierzeńca w podnoszeniu jakości naszego życia jest możliwe pod warunkiem, że będziemy mądrze stosować wszystkie poznawane i odkrywane tajemnice natury i do tego chcemy przygotować naszych studentów.

Specjalność: Chemia Medyczna

    SONY DSC Chemia Medyczna ma charakter interdysplinarny łączący elementy praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii i osiągnięć informatycznych. Otwiera nowe możliwości dla absolwentów chemii kształcąc ich w zakresie umiejętności pozwalających na rozwój kariery zawodowej w istotnej i dochodowej gałęzi przemysłu chemicznego.

Przedmioty proponowane w ramach tej specjalności obejmą cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej. Zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie projektowania i poszukiwania nowych leków według strategii in silico. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej.

Specjalność: Chemia Żywności

ChZ_1Chemia Żywności oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu produkcji, analizy, toksykologii i higieny żywności. Przygotowuje absolwentów Chemii m.in. do przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności wyposażając ich tym samym w atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców.
Wiodącymi przedmiotami tej branżowej specjalności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy chemicznej są: Chemia żywności, Chemiczne dodatki do żywności, Analiza jakościowa i ilościowa żywności, Analiza toksycznych składników żywności, Mikrobiologia, Chemiczne podstawy biotechnologii przemysłowej, Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna. W ramach studiów realizowane są także wizyty w firmach regionu, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży.
Dbałość o ekologię, straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej.
Absolwent Chemii Żywności będzie specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i zapewnienia jakości żywności. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, w laboratoriach analitycznych przemysłu spożywczego lub chemicznego.

Specjalność: Ratownictwo Chemiczne

RCh_2Ratownictwo Chemiczne oferuje praktyczne podejście do zagadnień bezpieczeństwa procesów technologicznych i ochrony przed zagrożeniami związanymi z toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami promieniotwórczymi  na etapie  ich wytwarzania, transportu, składowania i użycia. Przekazywana studentom wiedza i praktyczne umiejętności będą związane z identyfikacją potencjalnych źródeł skażeń, sposobami zapobiegania awariom, oceną ich skutków, likwidacją skażeń, z problemami bezpieczeństwa  i ratownictwa chemicznego.
Powszechne wykorzystywanie w przemyśle i innych gałęziach gospodarki różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie, wymaga stałego monitorowania niebezpiecznych procesów, doskonalenia zawodowego oraz aktualizacji umiejętności osób zaangażowanych w taką działalność.
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające identyfikować zagrożenia atmosfery, wód powierzchniowych i gleby skażeniami chemicznymi, a także będą potrafili wykorzystać posiadane kompetencje w sytuacji kryzysowej. Absolwenci będą przygotowani do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach niebezpiecznych wynikających z obecności substancji mogących wywołać pożar, wybuch, zatrucia ludzi i zwierząt, a także skażenie środowiska naturalnego.

Znajdź nas na facebooku

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do