Badania naukowe

2019

Kompleksy wanadu – innowacyjne  metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”  – cykl publikacji z części wyników otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (UDA-POIG.01.03.01-12-174/09) realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński. Kierownikiem projektu jest dr Ryszard Gryboś, pracownik Zakładu Chemii PWSZ, który jest współautorem podanego cyklu. W publikacjach przedstawiono syntezę, właściwości fizyko-chemiczne kompleksów wanadu(III, IV, V) z hydrazydo-hydrazonami oraz ich insulino-podobną aktywność biologiczną badaną w warunkach in vitro (badania komórkowe) i in vivo (badania na myszach NZO). W 2019 roku opublikowano prace w STI – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie (artykuły do pobrania tutaj) oraz w J.Mol.Structure  (doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.12.047).


2018

„Zastosowanie spektroskopii FTIR oraz wybranych metod chemometrycznych do klasyfikacji i monitorowania zmian zachodzących w czasie przechowywania jaj” – praca licencjacka (Ewelina Michalczyk, studentka chemii w latach 2014-2017; promotor: dr Rafał Kurczab). W pracy użyto metody spektroskopii w podczerwieni FTIR oraz analizy chemometrycznej (HCA i PCA) do monitorowania zmian zachodzących w jajach kurzych w trakcie ich długotrwałego przechowywania. Wyniki pokazały, że zmiany w składzie chemicznym skorupki jajka najlepiej koreluje z czasem przechowywania – co może stać się podstawą do opracowania nowej i niedestrukcyjnej metody monitorowania świeżości jaj kurzych. Praca została opublikowana w STI – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Oznaczanie zawartości kadmu, arsenu i ołowiu w wątrobach zwierzęcych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej” – praca licencjacka (Wioletta Jędryka, studentka chemii w latach 2014-2017; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 20 próbek wątróbek pod kątem zawartości kadmu, arsenu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. W jednej próbce stwierdzono poziom kadmu przekraczający normy. Praca zaowocowała publikacją w STI– czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj


2017

„Miedź, mangan i chrom w winie” – projekt realizowany przez studentów Naukowego Koła Chemików (Piotr Smoleń, Edyta Sekuła, pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza). W projekcie oznaczono stężenie Cu, Mn i Cr w winach białych i czerwonych metodą ASA z atomizacją elektrotermiczną. Wyniki zostały zaprezentowane na Konferencji Kół Naukowych „Smart World – Człowiek, Nauka, Technologia” w PWSZ w Tarnowie 18 maja 2018 r.  Praca zaowocowała publikacją – artykuł do pobrania tutaj


2016 

„Oznaczanie ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometrii Uv-Vis” – praca licencjacka (Martyna Mika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy zastosowano spektrofotometryczną metodę oznaczania ceru do analizy kamieni do zapalniczek. Praca zaowocowała publikacją w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Oznaczanie cynku, kadmu i manganu w liściach herbaty metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej” – praca licencjacka (Wioletta Podwika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 27 próbek herbaty różnego typu i pochodzących z różnych krajów. Pomiarów stężeń metali dokonano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Biological Trace Element Research. Artykuł do pobrania tutaj

„Opracowanie technologii produkcji dla grupy octanów” – projekt realizowany na zlecenie AGH, docelowo dla firmy z branży przemysłowej. Opracowano metodykę wytwarzania dioctanu sodu jak również zoptymalizowano parametry dotyczące produkcji octanu sodu. Wykonawcy: dr Krzysztof Kleszcz, dr Rafał Kurczab, dr inż. Jerzy Nosek


2015

„Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa” – praca licencjacka (Magdalena Kosiba, studentka chemii w latach 2012-2015; promotor: dr Małgorzata Martowicz).
W pracy wykonano analizę fizykochemiczną zarówno kwiatów jak i owoców tarniny pod kątem zawartości składników istotnych dla zdrowia człowieka. Analizie poddano równolegle herbatę „Tarninówkę”, złożoną głównie z owoców krzewu Tarniny. Zbadano zawartość witaminy C, oznaczono ilości antocyjanów oraz garbników. Poza prozdrowotnymi, zbadano także antyodżywcze właściwości oznaczając zawartość szczawianów, gdyż ich obecność w nadmiarze może powodować wytrącanie się szczawianu wapnia, prowadzącego m.in. do kamicy nerkowej. Sprawdzono także, czy czas parzenia może mieć wpływ na ostateczną ich zawartość w spożywanym napoju. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż tarnina jest bardzo cennym surowcem leczniczym. Zarówno kwiaty, owoce tarniny jak i herbata „Tarninówka” bogate są w witaminę C. Herbata „Tarninówka” zawiera duże ilości antocyjanów, związki te jednak bardzo szybko ulegają rozkładowi w trakcie przechowywania, są wrażliwe na temperaturę oraz proces suszenia. Napar z suszonych kwiatów oraz herbata „Tarninówka” zawierają znaczne ilości garbników, ale charakteryzują się małą zawartością szczawianów. Ponadto dowiedziono, iż czas parzenia ma istotny wpływ na zawartość szczawianów w naparach. Wydłużenie czasu parzenia ponad proponowany przez producentów spowodowało przyrost zawartości oznaczanych rozpuszczalnych szczawianów, zwłaszcza w herbacie „Tarninówka”.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż praca licencjacka wnosi także wiele informacji na temat związku nazwy krzewu Tarniny z nazwą miasta Tarnowa.
Praca zaowocowała publikacją w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj. Ponadto Pani Magdalena Kosiba została uhonorowana Nagrodą im. Tadeusza Tertila za najlepszą pracę licencjacką. Nagrodę odebrała w tarnowskim Ratuszu podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Tarnowa oraz Rady Powiatu Tarnowskiego w październiku 2015 roku.
Nagroda im. Tadeusza Tertila dla autorów prac licencjackich i magisterskich tematycznie związanych z Tarnowem lub powiatem tarnowskim została ustanowiona w 2008 roku z okazji przypadającej wtedy rocznicy objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila – człowieka, który „zeuropeizował” Tarnów, symbolu rozwoju gospodarczego miasta i ziemi tarnowskiej początku XX wieku.

 

Tarninówka” jest zdrowa! Zbadała to nasza studentka. I dostała nagrodę.

 

„Oddziaływanie dihydroksyacetonu (DHA) zawartego w samoopalaczach z ludzką skórą – badania spektroskopowe i teoretyczne” – praca licencjacka (Wojciech Pietruś, student chemii w latach 2012-2015; promotor: dr hab. Dariusz Latowski). W pracy zbadano właściwości ośmiu samoopalaczy różniących się konsystencją i zawartością dihydroksyacetonu przy użyciu metod spektroskopii molekularnej (FTIR i EPR) oraz obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wyniki pokazały, że DHA bardzo silnie absorbował promieniowanie UV-C, natomiast w mniejszym stopniu promieniowanie UV-B. Płynne i częściowo półpłynne samoopalacze obniżyły poziom nawilżenia skóry, natomiast produkty w postaci kremu zawierały substancje nawilżające, które neutralizowały negatywny wpływ DHA na nawilżenie skóry. W badaniach in silico wykazano, że DHA nie przenika przez warstwę beta-keratyny skóry. Potencjalnymi przyczynami mogą być duże ilości energii wiązań wodorowych i charakter elektryczny powierzchnii molekularnej beta-keratyny. Praca została opublikowana w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Badanie wpływu promieniowania UV oraz temperatury na degradację preparatów farmaceutycznych zawierających aspirynę metodami spektroskopii FTIR i chemometrycznymi” – praca licencjacka (Justyna Łoch, studentka chemii w latach 2012-2015; promotor: dr Rafał Kurczab). W pracy zbadano wpływ ekspozycji na promieniowanie UV i podwyższoną temperaturę sześciu produktów farmaceutycznych zawierających aspirynę. Do mierzenia zmian zachodzących w trakcie ekspozycji użyto spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) połączonej z metodami chemometrycznymi (HCA i PCA). Wyniki pokazały, że zarówno temperatura jak i promieniowanie UV wpływają w zasadniczy sposób na zmianę składu preparatów farmaceutycznych, przy czym zależy to istotnie od długości ekspozycji oraz obecności warstwy osłonowej leku. Praca została opublikowana w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do