Matematyka

Matematyka w PWSZ w Tarnowie – serwis dla kandydatów!

Charakterystyka kierunku

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Matematyka, o profilu ogólnoakademickim (z możliwością dalszego wyboru specjalności: Matematyka finansowa i aktuarialna, Matematyka stosowana lub – od rekrutacji w roku 2016/17 – Matematyka z informatyką  w finansach) prowadzone są przez Zakład Matematyki Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Program studiów obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym przedmioty matematyczne, przedmioty informatyczne, przedmioty uzupełniające  (takie, jak m.in. ogólny kurs języka angielskiego i specjalistyczny kurs języka angielskiego dla matematyków) seminarium dyplomowe a także przedmioty specjalistyczne.  Wybór przedmiotów specjalistycznych następuje po pierwszym roku studiów. Studentom proponowany jest blok przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (tj. mate­ma­tyki ubezpieczeniowej), blok przedmiotów matematyki stosowanej albo blok matematyki z informatyką w finansach. Studenci matematyki odbywają także praktykę zawodową realizowaną po czwartym semestrze studiów oraz szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy.

          Studenci Matematyki mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia organizowane przez Studium Pedagogiczne PWSZ w Tarnowie, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie jest wymagany do ukończenia studiów matematycznych.

          Absolwenci kierunku Matematyka uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia, a także na zatrudnienie w instytucjach operujących finansami oraz narzędziami związanymi z technologią informacyjną i informatyką, w szczególności:

 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w firmach konsultingowych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach,
 • w wielu innych instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość informatyki i matematyki.

W szeregu instytucji absolwent kierunku Matematyka jest szczególnie ceniony nie tylko ze względu na  zdobytą wiedzę specjalistyczną, ale też  ze względu na dużą zdolność adaptacji do nowych    warunków dzięki nabytym  na studiach umiejętnościom logicznego i krytycznego myślenia.

Studia matematyczne pierwszego stopnia w PWSZ w Tarnowie w latach 2001-2016 ukończyło ponad 700 absolwentów.

 Matematyka finansowa i aktuarialna

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa)  obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (wstęp do analizy matematycznej, wstęp do matematyki, algebra liniowa, elementy geometrii, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, elementy algebry ogólnej, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe i funkcje  analityczne),
 • podstawowe przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna),
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia, język angielski, język angielski w matematyce finansowej),
 • seminarium dyplomowe,
 • przedmioty specjalistyczne (do wyboru po pierwszym roku studiów) z bloku przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (ubezpieczeniowej): m.in. rozszerzony rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, teoria opcji, modele matematyki finansowej, matematyka ubezpieczeń na życie, matematyka ubezpieczeń majątkowych,
 • 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
 • szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Studia matematyczne o specjalności Matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) są adresowane do kandydatów, którzy swoją pracę zawodową pragną związać z branżą ubezpieczeniową lub finansową. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego, zwłaszcza o specjalności matematyka finansowa lub matematyka aktuarialna.

Program studiów jest tak skonstruowany by już od pierwszego roku było w nim też obecne wspomaganie technikami komputerowymi.  I tak studenci już w drugim semestrze  mają okazję zapoznać się z Technikami obliczeniowymi w analizie matematycznej   oraz Technikami komputerowymi w algebrze liniowej i geometrii, co pozwala  im od początku uczenia się nowych pojęć wykorzystywać nowoczesne narzędzia  w ich przyswajaniu.

    Absolwenci matematyki kontynuują naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Rzeszowskim i in., często dzieląc pracę zawodową ze studiami.  Jednocześnie, dzięki zrealizowanemu w trakcie studiów blokowi przedmiotów informatycznych posiadają oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego.  W szczególności kursy matematyki ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych oraz języka angielskiego w matematyce finansowej dostarczają absolwentom kompetencji cenionych w branży ubezpieczeniowej.

Matematyka stosowana

 Program studiów matematycznych na specjalności Matematyka stosowana obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (wstęp do analizy matematycznej, wstęp do matematyki, algebra liniowa, elementy geometrii, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, elementy algebry ogólnej, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe i funkcje analityczne),
 • podstawowe przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna),
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia, język angielski, język angielski dla matematyków),
 • seminarium dyplomowe,
 • przedmioty specjalistyczne z zakresu matematyki stosowanej (do wyboru po I roku studiów): m.in. metody numeryczne, metody aproksymacji i interpolacji, metody matematyczne w biologii, teoria grafów, algebra abstrakcyjna, wstęp do analizy funkcjonalnej,  rozwój pojęć matematycznych, kryptografia,
 • 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
 • szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Program studiów jest tak skonstruowany by już od pierwszego roku było w nim też obecne wspomaganie technikami komputerowymi.  I tak studenci już w drugim semestrze  mają okazję zapoznać się z Technikami obliczeniowymi w analizie matematycznej   oraz Technikami komputerowymi w algebrze liniowej i geometrii, co pozwala  im od początku uczenia się nowych pojęć wykorzystywać nowoczesne narzędzia  w ich przyswajaniu.

     Studia matematyczne o specjalności Matematyka stosowana przygotowują wszechstronnie  absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego wielu specjalności. Absolwenci matematyki kontynuują naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Rzeszowskim i in., często dzieląc pracę zawodową ze studiami.  Jednocześnie, dzięki zrealizowanemu w trakcie studiów blokowi przedmiotów informatycznych posiadają oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego. W szczególności kursy kryptografii i języka angielskiego dla matematyków dostarczają absolwentom dodatkowych cennych kompetencji poszerzających wykształcenie matematyczne na poziomie studiów I stopnia.

Matematyka z informatyką w finansach (nowa specjalność wprowadzona od roku 2016/17)

Program studiów matematycznych na specjalności Matematyka z informatyką w finansach  obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (wstęp do analizy matematycznej, wstęp do matematyki, algebra liniowa, elementy geometrii, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, elementy algebry ogólnej, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe i funkcje analityczne),
 • podstawowe przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna),
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia, język angielski, język angielski w finansach),
 • seminarium dyplomowe,
 • przedmioty specjalistyczne (do wyboru po pierwszym roku studiów) z bloku przedmiotów matematyki finansowej, m.in. statystyka, modele matematyki finansowej oraz z bloku przedmiotów wprowadzających wspomaganie informatyczne w finansach (m.in. bazy danych, systemy operacyjne, projektowanie sieci komputerowych, elementy szyfrowania,  projektowanie i obsługa stron internetowych),
 • 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
 • szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Studia matematyczne o specjalności Matematyka z informatyką w finansach są adresowane do kandydatów, którzy swoją pracę zawodową pragną związać z branżą finansową lub administracją i są jednocześnie zainteresowani zdobyciem bardziej zaawansowanych umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi komputerowych i multimedialnych, które szeroko stosuje się we współczesnym świecie finansów.

Program studiów jest tak skonstruowany by już od pierwszego roku było w nim też obecne wspomaganie technikami komputerowymi.  I tak studenci już w drugim semestrze  mają okazję zapoznać się z Technikami obliczeniowymi w analizie matematycznej   oraz Technikami komputerowymi w algebrze liniowej i geometrii, co pozwala  im od początku uczenia się nowych pojęć wykorzystywać nowoczesne narzędzia  w ich przyswajaniu.   Dalej, na trzecim roku studiów w ramach przedmiotu  Informatyczne  narzędzia analiz i modelowania  finansowego zdobywają praktyczne umiejętności stosowania poznanych narzędzi w analizach finansowych.

Specjalność matematyka z informatyką w finansach przygotowuje absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego, zwłaszcza o specjalności matematyka finansowa ale także specjalności związanych z matematyką komputerową. Jej absolwenci   będą mogli kontynuować naukę m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Pedagogicznym, czy Uniwersytecie Rzeszowskim. Jednocześnie, dzięki rozbudowanemu  blokowi przedmiotów informatycznych dysponują oni umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania zaawansowanych technologii informacyjnych oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego.

Studia na kierunku matematyka zostały objęte dofinansowaniem w ramach dwóch projektów związanych z zamawianiem kształcenia

   

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do