Matematyka – kierunek zamawiany

– matematyka; specjalność matematyka finansowa
– matematyka; specjalność matematyka z informatyką

img081219amin Dnia 19 grudnia 2008 r. J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie spotkał się z grupą wyróżniających się studentów matematyki (czytaj więcej).

Dnia 5 grudnia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie podpisali umowę na wykonanie zadania polegającego na kształceniu zamawianym na kierunku matematyka. Prawie 400 tysięcy złotych otrzymanych przez tarnowską PWSZ na realizację zadania zostanie przeznaczonych na stypendia studenckie oraz uatrakcyjnienie kształcenia poprzez uruchomienie nowych, ciekawych wykładów, organizowanie konferencji oraz programów stażowych (czytaj więcej).

 

logo_kapital_micrologo_UE+EFS_micro2
 


Dnia 19 grudnia 2008 r. J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie spotkał się z grupą wyrózniających się studentów matematyki. Okazją do spotkania było wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów w wysokości 1000 zł miesięcznie wypłacanych zgodnie z umową o realizację kształcenia zamawianego na kierunku matematyka zawartą pomiędzy PWSZ w Tarnowie a Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

img081219a

Prof. Stanisław Komornicki, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wręcza wyrózniającym się studentom matematyki decyzje o przyznaniu stypendiów.

img081219b

Prof. Edward Tutaj, dyrektor Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego z grupą wyróznionych studentów matematyki.

img081219c

Studenci matematyki: Anna Kuta, Edyta Bulanda, Justyna Oślizło, Sylwia Kukulska, Krzysztof Karciński, Aneta Nowak, Martyna Sikoń, oraz profesorowie: Edward Tutaj, Armen Edigarian i Mirosław Baran, na spotkaniu u J.M. Rektora PWSZ w Tarnowie.

img081219d
Matematyka – kierunek zamawiany!
img081219cmin  Dnia 5 grudnia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie podpisali umowę na wykonanie zadania polegającego na kształceniu zamawianym na kierunku matematyka. Ministerstwo kwotą prawie 400 tysięcy złotych sfinansuje wykonanie zadań realizowanych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki dofinansowaniu studenci kierunku matematyka (specjalności matematyka finansowa i matematyka z informatyką) będą uprawnieni do otrzymywania stypendium w wysokości 1000 złotych (zgodnie z opracowanym regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów kierunku zamawianego). Realizacja projektu to jednak nie tylko stypendia. To przede wszystkim podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku matematyka poprzez wprowadzenie dodatkowych wykładów czy zastosowanie nowoczesnych technik kształcenia. Zawarta umowa umożliwi np. organizację dodatkowych wykładów monograficznych z zakresu wybranych zagadnień matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej w każdym z trzech kolejnych lat studiów, co stanowić będzie cenne uzupełnienie wykładów kursowych przewidzianych programem. Do wygłoszenia wykładów planuje się zaprosić najwyższej klasy specjalistów. Ponadto ma zostać opracowany zestaw materiałów e-learningowych w postaci wykładów i ćwiczeń wraz ze wskazówkami i rozwiązaniami, które zostaną udostępnione studentom na serwerze Uczelni. Otrzymane przez PWSZ w Tarnowie dofinansowanie pozwoli zorganizować Szkołę Letnią matematyki finansowej, której celem będzie prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w formie cyklu wykładów prezentowanych przez specjalistów oraz prezentacji prac studentów w formie referatów. W ramach Szkoły Letniej przewidziano wykłady plenarne dla uczestników. Kolejną płaszczyzną wsparcia dla studentów są programy wyrównawcze z matematyki i fizyki ukierunkowane na pomoc studentom posiadającym niewystarczającą wiedzę z zakresu tych przedmiotów. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje, że o zaliczeniu pierwszych semestrów studiów na kierunkach ścisłych decydują przede wszystkim umiejętności matematyczne i fizyczne na poziomie szkoły średniej. Celem kursów wyrównawczych jest zatem powtórzenie, uzupełnienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej oraz zaznajomienie studentów z wymaganą na kierunkach ścisłych precyzją rozumowania. Przewidziane zostały także mechanizmy pozwalające lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Oprócz tradycyjnych warsztatów i wykładów obejmujących tematykę rynku pracy studentom zostanie zaproponowane doradztwo indywidualne oraz programy stażowe wzmacniające umiejętności praktyczne studentów.

logo_kapital_micrologo_UE+EFS_micro2
Zlecenie realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego poprzez PO KL, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do