Ochrona Środowiska

Charakterystyka kierunku

Od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim „Ochrona środowiska” odbywa się na dwóch nowych atrakcyjnych specjalnościach „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody”, przy czym wybór specjalności następuje po pierwszym wspólnym semestrze. Od roku 2018/2019 pierwsza z tych specjalności została rozszerzona ze względu na wagę problematyki czystości powietrza i nosi nazwę „Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza”. Program zawiera wiele zajęć praktycznych, także terenowych, dobrze przygotowujących do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w przyszłej pracy. Proponowane specjalności wygenerują najwięcej miejsc pracy w obszarze ochrony środowiska. Od października 2016 roku nastąpiła zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny, lepiej przygotowujący do pracy zawodowej.

Studia na kierunku „Ochrona środowiska” są prowadzone od roku akademickiego 2001/2002. Kierunek był dwukrotnie oceniany w roku 2009 i 2015 przez Polską Komisję Akredytacyjną. W obu przypadkach otrzymał pozytywną (bardzo dobrą) ocenę. Aktualnie posiada akredytację aż do roku akademickiego 2020/2021.

Absolwent kierunku „Ochrona środowiska będzie przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w rolnictwie i drobnej wytwórczości. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

„Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się taką problematyką. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, aplikowania o fundusze na ochronę środowiska itp. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „wstęp do odnawialnych źródeł energii”, „energia słoneczna”, „energooszczędność”, „energia wiatru”, „energetyka jądrowa”, „energetyka geotermalna”, „ekspertyzy i opinie środowiskowe”, „gospodarka odpadami przemysłowymi”, „ochrona powietrza”, „czyste technologie węglowe” i wiele innych.

„Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska i przyrody, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko itp. Będą także przygotowani do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami oraz apilkowania o fundusze na ochronę przyrody. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „ochrona przyrody czynna”, „obszary Natura 2000”, „ochrona gatunkowa, monitoring siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie krajobrazem”, „ekspertyzy opinie i inwentaryzacje przyrodnicze”, „wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych” i wiele innych. Rozszerzony kurs GIS (Geographical Information System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu tej techniki przy wykonywaniu pracy licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Studia na kierunku „Ochrona środowiska” są prowadzone od roku akademickiego 2001/2002. Kierunek był dwukrotnie oceniany w roku 2009 i 2015 przez Polską Komisję Akredytacyjną. W obu przypadkach otrzymał pozytywną (bardzo dobrą) ocenę. Aktualnie posiada akredytację aż do roku akademickiego 2020/2021.

Dokładne informacje o planach i programie studiów (sylabusy) znajdziesz na tej stronie w zakładkach: >> Plany studiów oraz >> Sylabusy (opisy kursów)

………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE:

SmallGIS  Zakład Ochrony Środowiska współpracuje z firmą ekspercką z branży geoinformatycznej SmallGIS z siedzibą w Krakowie.   Firma SmallGIS udostępniła ZOŚ w ramach projektu edukacyjnego EDU-SAT materiały teledetekcyjne – zdjęcia satelitarne. Zostaną one zastosowane na laboratoriach komputerowych w ramach przedmiotu „GIS w ochronie środowiska”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:  TERMINY I WYNIKI ZALICZEŃ W ZAKŁADCE: „Egzaminy i zaliczenia”

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Dr Mariusz Klich

Zastępca Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska Mgr Olchawa-Pajor

Biuro: pok. 127A (główny budynek); tel. 014-631 65 13