Ochrona Środowiska

Charakterystyka kierunku

Od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim „Ochrona środowiska” odbywa się na dwóch nowych atrakcyjnych specjalnościach „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody”, przy czym wybór specjalności następuje po pierwszym wspólnym semestrze. Od roku 2018/2019 pierwsza z tych specjalności została rozszerzona ze względu na wagę problematyki czystości powietrza i nosi nazwę „Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza”. Program zawiera wiele zajęć praktycznych, także terenowych, dobrze przygotowujących do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w przyszłej pracy. Proponowane specjalności wygenerują najwięcej miejsc pracy w obszarze ochrony środowiska. Od października 2016 roku nastąpiła zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil praktyczny, lepiej przygotowujący do pracy zawodowej.

Studia na kierunku „Ochrona środowiska” są prowadzone od roku akademickiego 2001/2002. Kierunek był dwukrotnie oceniany w roku 2009 i 2015 przez Polską Komisję Akredytacyjną. W obu przypadkach otrzymał pozytywną (bardzo dobrą) ocenę. Aktualnie posiada akredytację aż do roku akademickiego 2020/2021.

Absolwent kierunku „Ochrona środowiska będzie przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w rolnictwie i drobnej wytwórczości. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

„Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się taką problematyką. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, aplikowania o fundusze na ochronę środowiska itp. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „wstęp do odnawialnych źródeł energii”, „energia słoneczna”, „energooszczędność”, „energia wiatru”, „energetyka jądrowa”, „energetyka geotermalna”, „ekspertyzy i opinie środowiskowe”, „gospodarka odpadami przemysłowymi”, „ochrona powietrza”, „czyste technologie węglowe” i wiele innych.

„Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów „Ochrona środowiska”. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska i przyrody, dużo miejsca w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko itp. Będą także przygotowani do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami oraz apilkowania o fundusze na ochronę przyrody. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „ochrona przyrody czynna”, „obszary Natura 2000”, „ochrona gatunkowa, monitoring siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie krajobrazem”, „ekspertyzy opinie i inwentaryzacje przyrodnicze”, „wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych” i wiele innych. Rozszerzony kurs GIS (Geographical Information System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu tej techniki przy wykonywaniu pracy licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do