Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska

Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnych wykładach na aktualne tematy związane z ochroną środowiska. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów powinien skontaktować się z z Uczelnianym  Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ w Tarnowie (email: uceu@pwsztar.edu.pl lub telefon: 14 63 16 568) lub Instytutem Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie (email: imp@pwsztar.edu.pl lub tel. 14 63 16 530). Prosimy o zgłoszenia nie później niż do środy poprzedzającej wybrany piątkowy wykład do godziny 12.00.

 

TEMATY TARNOWSKICH PIĄTKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 2018/2019

Data: 19.10.2018r.

Temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko

Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

 

Data: 23.11.2018r.

Temat: Dlaczego w tropikalnych lasach deszczowych jest tak wielkie bogactwo gatunków

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Wiąckowski – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Kiedy porównujemy liczby  gatunków zamieszkujących różne rejony geograficzne, widzimy szybki wzrost bogactwa gatunkowego, w miarę zbliżania się do strefy równikowej. W tropikalnych lasach deszczowych bogactwo współwystępujących gatunków jest zadziwiająco duże w porównaniu do strefy klimatu umiarkowanego. Mimo, że zaproponowano wiele hipotez w celu wytłumaczenia tego zjawiska, wydaje się, że żadna z nich nie oferuje w pełni przekonywującego mechanizmu, który prowadziłby do tak wielkiej różnorodności gatunkowej.

 

Data: 21.12.2018r.

Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek

Prowadzący: dr Mariusz Klich – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

 

Data: 15.02.2019r.

Temat: Aktualne problemy ochrony atmosfery

Prowadzący: dr inż. Marek Chyc – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Do powietrza atmosferycznego każdego dnia wprowadzane są olbrzymie ładunki zanieczyszczeń pochodzących głównie z przemysłu, transportu i ogrzewnictwa. Jednak dzięki procesom samooczyszczania zanieczyszczenia mogą być rozkładane bądź usuwane z atmosfery, co sprawia że życie na naszej planecie jest możliwe. Samooczyszczanie atmosfery zwykle prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia gleby i wód, gdyż jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie” a niektóre zanieczyszczenia mogą trwać w środowisku dziesiątki lat.

Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy z zakresu ochrony atmosfery: smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze i niska emisja. Poruszona zostanie problematyka jakości powietrza w Tarnowie na tle Polski i Europy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja w której słuchacze będą mieli możliwość przedstawienie poglądów na stan powietrza w swojej okolicy oraz propozycji zmian i działań służących poprawie aktualnego stanu. Jakość powietrza dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas przyczynia się do jego zanieczyszczania i każdy go potrzebuje. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska mówi, że „powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu”, dlatego dbajmy o powietrze jako składnik środowiska by nie zagrażało nam samym – będzie brzmiało przesłanie tego spotkania.

 

Data: 15.03.2019r.

Temat: Nanocząsteczki w środowisku

Prowadzący: dr hab. Janusz Fyda – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.