Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska

Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnych wykładach na aktualne tematy związane z ochroną środowiska. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów powinien skontaktować się z z Uczelnianym  Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ w Tarnowie (email: uceu@pwsztar.edu.pl lub telefon: 14 63 16 568) lub Wydziaem Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie (email: imp@pwsztar.edu.pl lub tel. 14 63 16 530). Prosimy o zgłoszenia nie później niż do środy poprzedzającej wybrany piątkowy wykład do godziny 12.00.

 

TEMATY TARNOWSKICH PIĄTKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 2019/2020

Data: 18.10.2019r.

Temat: Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska

Prowadzący: mgr Monika Olchawa-Pajor – Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Biotechnologia jest interdyscyplinarną nauką skupiającą się na wykorzystaniu organizmów żywych lub ich składników (np. enzymów) do wytwarzania oraz modyfikowania produktów lub procesów o określonym zastosowaniu. W ochronie i rekultywacji środowiska najczęściej wykorzystuje się mikroorganizmy, które z uwagi na różnorodność przeprowadzonych procesów biochemicznych są zdolne nie tylko do bioremediacji zanieczyszczeń, ale przede wszystkim sprawiają, że procesy przemysłowe są bardziej przyjazne środowisku. Podczas wykładu słuchacze uzyskają odpowiedzi na pytania: Jak znaleźć mikroorganizmy przydatne w ochrony środowiska? Jak zagospodarować odpady? Jak zwalczać choroby roślin bez użycia pestycydów? oraz Co mikroorganizmy mogą nam „powiedzieć” o stanie środowiska?

 

Data: 22.11.2019r.

Temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko

Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska –Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

 

Data: 20.12.2019r.

Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek

Prowadzący: dr Mariusz Klich – Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

 

Data: 24.01.2020r.

Temat: Aktualne problemy ochrony atmosfery

Prowadzący: dr inż. Marek Chyc – Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Do powietrza atmosferycznego każdego dnia wprowadzane są olbrzymie ładunki zanieczyszczeń pochodzących głównie z przemysłu, transportu i ogrzewnictwa. Jednak dzięki procesom samooczyszczania zanieczyszczenia mogą być rozkładane bądź usuwane z atmosfery, co sprawia że życie na naszej planecie jest możliwe. Samooczyszczanie atmosfery zwykle prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia gleby i wód, gdyż jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie” a niektóre zanieczyszczenia mogą trwać w środowisku dziesiątki lat.

Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy z zakresu ochrony atmosfery: smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze i niska emisja. Poruszona zostanie problematyka jakości powietrza w Tarnowie na tle Polski i Europy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja w której słuchacze będą mieli możliwość przedstawienie poglądów na stan powietrza w swojej okolicy oraz propozycji zmian i działań służących poprawie aktualnego stanu.
Jakość powietrza dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas przyczynia się do jego zanieczyszczania i każdy go potrzebuje. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska mówi, że „powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu”, dlatego dbajmy o powietrze jako składnik środowiska by nie zagrażało nam samym – będzie brzmiało przesłanie tego spotkania.

 

Data: 28.02.2020r.

Temat: Dlaczego w tropikalnych lasach deszczowych jest tak wielka różnorodność  gatunkowa?

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Wiąckowski – Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Kiedy porównujemy liczby  gatunków zamieszkujących różne rejony geograficzne, widzimy szybki wzrost bogactwa gatunkowego, w miarę zbliżania się do strefy równikowej. W tropikalnych lasach deszczowych bogactwo współwystępujących gatunków jest zadziwiająco duże w porównaniu do strefy klimatu umiarkowanego. Mimo, że zaproponowano wiele hipotez w celu wytłumaczenia tego zjawiska, wydaje się, że żadna z nich nie oferuje w pełni przekonywującego mechanizmu, który prowadziłby do tak wielkiej różnorodności gatunkowej.

 

Data: 20.03.2020r.

Temat: Nanocząsteczki w środowisku

Prowadzący: dr hab. Janusz Fyda – Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie

W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do