Fizjoterapia

Charakterystyka kierunku

Studenci wybierający fizjoterapię jako kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 • medycznych podstaw fizjoterapii

oraz stosowania w celach leczniczych:

 • zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych)
 • zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, hydroterapii, elektroterapii, balneoterapii, magnetoterapii, ultrasonoterapii)
 • terapii manualnej
 • masażu leczniczego

w następujących działach medycyny:

 • ortopedia
 • neurologia
 • reumatologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • geriatria
 • onkologia
 • medycyna paliatywna
 • psychiatria.

Praktyki zawodowe są obowiązkowe i podlegają zaliczeniu na ocenę. Praktyki zawodowe realizowane są w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej.

Nauka języka obcego odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na poziomie B2.

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) o profilu  praktycznym na kierunku Fizjoterapia trwają 6 semestrów (3 lata).  Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej i/lub kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).
Absolwent kierunku fizjoterapia studiów I stopnia, jest przygotowany do:

 • wykonywania czynności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego,
  w profilaktyce oraz w procesie terapii i rehabilitacji w lecznictwie szpitalnym
  i pozaszpitalnym, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych zabiegów;
 • przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danego pacjenta w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do koordynacji działań właściwych i korzystnych dla chorego oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji.
Absolwent kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia, posiada przygotowanie zawodowe do zatrudnienia w takich miejscach pracy, jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, m.in.:  szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, przychodnie wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria rehabilitacyjne  i o różnym profilu, ośrodki opiekuńczo-lecznicze; zakłady pracy chronionej; warsztaty terapii zajęciowej; jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną, np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, klubowe przychodnie sportowo-lekarskie, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania; publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie sportów dla osób niepełnosprawnych; placówki sportowo-rekreacyjno-terapeutyczne.

Przedmioty na kierunku Fizjoterapia – studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty podstawowe:

 1. Anatomia prawidłowa człowieka
 2. Anatomia funkcjonalna / Badanie palpacyjne narządu ruchu (do wyboru)
 3. Biomechanika kliniczna/ Ergonomia (do wyboru)
 4. Antropologia/ Auksologia (do wyboru)
 5. Biologia medyczna
 6. Fizjologia
 7. Biochemia
 8. Biofizyka
 9. Biomechanika
 10. Kinezjologia
 11. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 12. Psychologia
 13. Patologia ogólna
 14. Pedagogika

Przedmioty kierunkowe:

 1. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu: – Metodyka nauczania ruchu
 2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu: – Gimnastyka
 3. Kinezyterapia
 4. Trening siłowy w kinezyterapii/ Trening wytrzymałościowy w kinezyterapii (do wyboru)
 5. Terapia manualna
 6. Fizykoterapia
 7. Masaż leczniczy
 8. Masaż segmentarny z elementami drenażu limfatycznego/ Masaż sportowy
  z elementami refleksoterapii (do wyboru)
 9. Fizjoterapia ogólna
 10. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w ortopedii i traumatologii
 11. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w reumatologii
 12. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w neurologii
 13. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w pediatrii
 14. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w kardiologii i pulmonologii
 15. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w chirurgii i intensywnej terapii
 16. Podstawy fizjoterapii klinicznej: – w geriatrii
 17. Podstawy i fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w ginekologii
  i położnictwie
 18. Podstawy i fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w psychiatrii
 19. Traumatologia w sporcie / Fizjoterapia w sporcie (do wyboru)
 20. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: – w ortopedii i traumatologii
 21. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: – w reumatologii
 22. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: – w neurologii i neurochirurgii
 23. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: – w neurologii dziecięcej
 24. Fizjoterapia w neurochirurgii/ Fizjoterapia w udarze mózgu (do wyboru)
 25. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w kardiologii i pulmonologii
 26. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w geriatrii
 27. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w chirurgii
 28. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w pediatrii
 29. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w onkologii
 30. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: – w medycynie paliatywnej
 31. Zaopatrzenie ortopedyczne

Przedmioty ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne:- piłka koszykowa, siatkowa, ręczna (st. stacjonarne)
 2. Wychowanie fizyczne: – pływanie ogólne (st. stacjonarne)
 3. Lektorat języka:- angielski/ niemiecki/ włoski/ francuski/ rosyjski (do wyboru)
 4. Technologia informacyjna
 5. Filozofia i etyka
 6. Socjologia
 7. Prawo i organizacja ochrony zdrowia z elementami działalności gospodarczej
 8. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Dietetyka i żywienie człowieka chorego/ Afazja i podstawy logopedii (do wyboru)
 2. Komunikacja społeczna/ Odnowa psychiczna (do wyboru)
 3. Pedagogika specjalna/ Psychologia rozwojowa (do wyboru)
 4. Podstawy pielęgniarstwa/ Pielęgniarstwo geriatryczne (do wyboru)
 5. Promocja zdrowia i higiena
 6. Specjalne formy rehabilitacji/ Balneoterapia (do wyboru)
 7. Sport osób niepełnosprawnych/ Gry i zabawy osób niepełnosprawnych (do wyboru)

Szkolenia:

 1. Biblioteczne
 2. BHP
 3. Podstawy higieny szpitalnej
 4. Wprowadzenie na rynek pracy (st. stacjonarne)

Praktyki zawodowe:

 1. Praktyka kliniczna: „asystencka kliniczna” – 80 godz. (do wyboru: w oddziale chorób wewnętrznych/ w oddziale neurologii/ w oddziale ortopedii/ w oddziale rehabilitacji/
  w oddziale neurochirurgii)
 2. Praktyka: „w pracowni kinezyterapii” – 261 godz. (do wyboru: ambulatoryjna/ w oddziale rehabilitacji/ w oddziale pobytu dziennego/ w domu pomocy społecznej/ w zakładzie opiekuńczo-leczniczym)
 3. Praktyka: „w pracowni fizykoterapii” – 261 godz.
 4. Praktyka: „fizjoterapia kliniczna” – 323 godz. (do wyboru: w oddziale neurologii, w oddziale ortopedii, w oddziale rehabilitacji/ w oddziale neurochirurgii/ w oddziale chorób wewnętrznych)