Pielęgniarstwo

Charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej i zapobiegania chorobom. Inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Nauka języka obcego odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na poziomie B2. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu, a także do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: szpital, zakład podstawowej opieki zdrowotnej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, ośrodek opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo mają możliwość odbywać 3-miesięczne praktyki zagraniczne w Finlandii, Czechach, Włoszech, Francji i Malcie w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego.
Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich w PWSZ w Tarnowie lub innej uczelni medycznej w kraju.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych oraz potrafi określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej, prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji, organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki, organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji, opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej, dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć, opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

STUDIA POMOSTOWE

Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na Kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017 realizowane są według: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 maja 2004 r. Dz.U.04.110.1170 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonego świadectwa ukończenia liceum medycznego, studium medycznego lub innej, równoważnej średniej szkoły pielęgniarskiej – dającego uprawnienia do podjęcia studiów wyższych oraz świadectwa pracy lub zaświadczenia wydanego przez zakład pracy dokumentującego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki. Wymagane jest również aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza profilaktyka (zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego).

Kształcenie realizowane jest na czterech ścieżkach w zależności od typu ukończonej szkoły medycznej:

ŚCIEŻKA A i B – dwa semestry (absolwenci Liceum Medycznego z maturą)

ŚCIEŻKA C – 3 semestry (absolwenci 2 letniej Szkoły Medycznej, po maturze)

ŚCIEŻKA D – dwa semestry (absolwenci 2,5 letniej Szkoły Medycznej, po maturze)

Raport samooceny PKA
Raport samooceny – Pielęgniarstwo PWSZ w Tarnowie

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Uchwała Nr 110/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pomostowe, profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała Nr 109 /2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie), profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała Nr 108 /2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie), profil praktyczny – od roku akademickiego 2019/2020.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do