Elektrotechnika

Charakterystyka kierunku, profil praktyczny
od rocznika 2019/2020

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są w trybie stacjonarnym. Mają profil praktyczny. Po drugim roku studiów studenci zgodnie ze swymi zainteresowaniami dokonują wyboru jednego z dwóch bloków przedmiotów obieralnych o profilu  Automatyka i Pomiary lub Elektroenergetyka. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
Nauczanie na kierunku Elektrotechnika obejmuje problematykę cyfrowych systemów sterowania, nowoczesnych układów napędowych, techniki mikroprocesorowej oraz komputerowych systemów pomiarowych, a także zagadnienia projektowania i eksploatacji sieci, systemów elektroenergetycznych oraz urządzeń rozdzielczych. Podstawę stanowią wiadomości z matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz grafiki inżynierskiej, uzyskiwane w trzech pierwszych semestrach studiów.
Proces tworzenia inteligentnych systemów energetycznych, energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz masowego użytkowania samochodów z napędem elektrycznym, zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomiarów cyfrowych i przetwarzania danych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, zastosowania technik mikroprocesorowych, możliwości magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a następnie jej efektywnego przetwarzania. Do takich zadań przygotowuje studentów kierunek elektrotechnika, w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach. Zajęcia dydaktyczne prowadzą oprócz nauczycieli akademickich także inżynierowie tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. W ramach przedmiotów obieralnych studenci mogą dodatkowo pogłębiać swoje zainteresowania i kwalifikacje pod kątem konkretnego zatrudnienia. Tematy prac dyplomowych często wynikają z zainteresowań dyplomantów, dotyczą też problemów wskazanych przez przedstawicieli przemysłu i są realizowane we współpracy z  przemysłem.
W czasie trwania studiów przez udział w dodatkowych zajęciach można uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności komputerowego wspomagania projektowania (ECDL CAD), zdobyć uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( świadectwo kwalifikacyjne SEP). Stale poszerzana jest również oferta kursów, szkoleń i warsztatów dla studentów, przy współudziale firm o profilu elektrotechnicznym.
Praktyki zawodowe trwające łącznie pół roku mają uzupełnić wiedzę zdobywaną na studiach i przygotować do przyszłej pracy. Realizowane są zarówno w większych zakładach przemysłowych Tarnowa, jak i mniejszych jednostkach specjalistycznych.
Absolwenci kierunku elektrotechnika pracują na stanowiskach inżynierów elektryków, automatyków, służb utrzymania ruchu, projektantów, informatyków itp. Są również przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych
i przemysłowych oraz biurach projektowych. Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci, którzy dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie.

Charakterystyka kierunku, profil praktyczny
roczniki 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Elektrotechnika, dotychczas o profilu ogólnoakademickim, mają profil praktyczny, lepiej przygotowując absolwentów do potrzeb i wymagań rynku pracy.
Nauczanie na kierunku Elektrotechnika obejmuje problematykę cyfrowych systemów sterowania, nowoczesnych układów napędowych, techniki mikroprocesorowej oraz komputerowych systemów pomiarowych, a także zagadnienia projektowania i eksploatacji sieci, systemów elektroenergetycznych oraz urządzeń rozdzielczych. Podstawę stanowią wiadomości z matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz grafiki inżynierskiej uzyskiwane w trzech pierwszych semestrach studiów.
Wobec rozpoczętego procesu tworzenia inteligentnych systemów energetycznych, rozbudowy energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz u progu masowego użytkowania samochodów z napędem elektrycznym, szybko wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomiarów cyfrowych i przetwarzania danych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, zastosowania technik mikroprocesorowych, możliwości magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a następnie jej efektywnego przetwarzania, między innymi także w nowoczesnych samochodowych napędach elektrycznych. Do takich zadań przygotowuje studentów kierunek elektrotechnika, w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy AGH w Krakowie oraz inżynierowie tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. W ramach przedmiotów obieralnych studenci mogą dodatkowo pogłębiać swoje zainteresowania i kwalifikacje pod kątem konkretnego zatrudnienia. Tematy prac dyplomowych często dotyczą problemów wskazanych przez przedstawicieli przemysłu, lub wynikają z zainteresowań dyplomantów.
W czasie trwania studiów przez udział w dodatkowych zajęciach można uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności komputerowego wspomagania projektowania (ECDL CAD), zdobyć uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne SEP) uprawnienia pedagogiczne.
Modyfikacje planów i programów studiów, wprowadzane w związku ze zmianą ich profilu od roku 2016/17, były konsultowane i  uzgadniane z przedstawicielami zakładów przemysłowych regionu tarnowskiego, a także studentami kierunku elektrotechnika. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby godzin zajęć laboratoryjnych oraz projektowych. Niektóre z nich będą prowadzone w laboratoriach tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. Powiększeniu uległy wymiary zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a więc sterowników przemysłowych (PLC, SCADA), techniki mikroprocesorowej, cyfrowych metod pomiarowych, projektowania instalacji elektrycznych, projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Do trzech miesięcy, czyli dwukrotnie, wydłużył się czas odbywania praktyki przemysłowej.
Na absolwentów kierunku elektrotechnika czeka bogata oferta pracy w zakładach energetycznych, zakładach przemysłowych oraz prywatnych firmach związanych z energetyką i sterowaniem. Ze względu na szeroki zakres przedmiotów podstawowych absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych i przemysłowych oraz biurach projektowych.
Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a osoby, które dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie.

Charakterystyka kierunku, profil ogólnoakademicki – archiwalne
roczniki 2014/2015, 2015/2016

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Elektrotechnika prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Przedmiot studiów Obejmuje wiedzę z grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych.
– Wiadomości z grupy treści podstawowych student uzyskuje odbywając zajęcia z matematyki, fizyki, podstaw informatyki, inżynierii materiałowej w elektrotechnice, geometrii i grafiki inżynierskiej oraz metod numerycznych i podstaw mechaniki, w ciągu pierwszych trzech semestrów studiów.
– Do grupy przedmiotów kierunkowych zaliczają się: Teoria obwodów, Teoria pola elektromagnetycznego, Metrologia, Maszyny elektryczne, Podstawy elektroniki, Podstawy elektroenergetyki, Teoria sterowania i technika regulacji oraz Technika wysokich napięć. Zajęcia z tych przedmiotów odbywają się do czwartego semestru, umożliwiając studentowi w trakcie jego trwania podjęcie decyzji w sprawie wyboru bloku przedmiotów profilujących.
– Pogłębienie wiadomości z elektroenergetyki lub automatyki i pomiarów umożliwiają bloki obieralne przedmiotów profilujących, oferowane studentom po drugim roku studiów.
Oprócz wymienionych treści student otrzymuje wymagany zasób wiadomości z zakresu technologii informacyjnej, praw autorskich i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Odbywa także lektorat z języka obcego.

Sześciotygodniowa praktyka zawodowa odbywana w czasie studiów pozwala zapoznać się z bieżącymi problemami produkcji i wdrażania nowoczesnych technologii.
Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w pawilonie Instytutu Politechnicznego (Centrum nowoczesnych technologii – Instytut Politechniczny), w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz demonstracyjny. Istotną rolę w procesie kształcenia na kierunku elektrotechnika stanowią zajęcia projektowe i laboratoryjne. W nowym pawilonie znajdą się między innymi laboratoria specjalistyczne metrologii, sterowania silników elektrycznych, mikromaszyn, elektroniki i energoelektroniki, techniki mikroprocesorowej oraz laboratoria komputerowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych, w większości zatrudnionych równocześnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Umożliwia to realizację niektórych zajęć w laboratoriach AGH, zwłaszcza z takich przedmiotów jak Technika Wysokich Napięć czy Urządzenia i sieci elektryczne. Dla absolwentów kierunku Elektrotechnika czeka bogata oferta pracy w zakładach energetycznych, zakładach przemysłowych, prywatnych firmach związanych z energetyką i sterowaniem. Ze względu na szeroki zakres przedmiotów podstawowych absolwenci są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz przemysłowych, a także do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.
Osoby, które dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie.

Plany i programy studiów kierunku elektrotechnika tarnowskiej PWSZ spełniają standardy kształcenia dla tego kierunku i są skorelowane z odpowiednimi planami na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, co ułatwia absolwentom PWSZ kontynuowanie nauki na studiach II-go stopnia (magisterskich) na uczelniach akademickich, a zwłaszcza w AGH w Krakowie.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do