Informatyka

Charakterystyka kierunku i specjalności

Siedmiosemestralne studia inżynierskie na kierunku Informatyka prowadzone są w trybie stacjonarnym i kończą się egzaminem dyplomowym, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera informatyki.

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku Informatyka będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności na temat programowania, wykorzystania, obsługi i serwisu szeroko rozumianej platformy programowalnych urządzeń cyfrowych i systemów komputerowych znajdujących się w eksploatacji. Będą umieli projektować i wdrażać różnorodnej skali systemy informatyczne, jak również systemy przetwarzania informacji. Będą oni specjalistami przygotowanymi do radzenia sobie z wyzwaniami stawianym przez szybko rozwijający się rynek pracy, otwartymi na dynamiczny postęp technologiczny, wyposażonymi, poza wiedzą objętą programem studiów, w umiejętności pozwalające im na samodzielne poszukiwania i kreatywne rozwiązywanie pojawiających się w trakcie pracy problemów. W ramach prowadzonych przedmiotów nacisk jest położony na pracę zespołową, umiejętność komunikacji oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Na absolwentów PWSZ kierunku Informatyka czeka bogata oferta pracy nie tylko w polskich, ale także międzynarodowych zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach, w których występują procesy zbierania, przetwarzania i przesyłu informacji. Absolwenci mogą również podjąć pracę w laboratoriach badawczo – rozwojowych oraz przemysłowych lub podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Osoby, które dodatkowo uzyskają przygotowanie pedagogiczne, będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie. Program studiów kierunku Informatyka jest zgodny z treściami programowymi wymaganymi do kontynuacji nauki na poziomie studiów II stopnia, na kierunkach informatycznych w uczelniach akademickich.