Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości  w sprawie ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów, można skontaktować się
z pracownikami Działu Pomocy Materialnej:

za pośrednictwem poczty elektronicznej – dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.
lub telefonicznie – w szczególności:

 • studenci Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego mogą otrzymać informację pod numerem 014 63 16 564,
 • studenci Wydziału Humanistycznego oraz Sztuki pod numerem 014 63 16 565,
 • studenci Wydziału Ochrony Zdrowia, Matematyczno – Przyrodniczego
  oraz Politechnicznego
  pod numerem 014 63 16 507.

Bezpośredni kontakt z Działem będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONKURSU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA – DOTYCZY STUDENTÓW KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA PRZYJĘTYCH NA STUDIA OD II SEMESTRU ROKU AK. 2020-2021

UWAGA STUDENCI!

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Tarnowie – w miesiącu marcu świadczenia stypendialne wypłacane są do 20 dnia miesiąca.

WYNIKI Z POSIEDZENIA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

 1. WYNIKI ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

WYNIKI Z POSIEDZEŃ WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW STYPENDIALNYCH DOTYCZĄCE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 r. i STYCZNIU 2021 r.

 1. WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
 2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY
 3. WYDZIAŁ POLITECHNICZNY
 4. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
 5. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY
 6. WYDZIAŁ SZTUKI

UWAGA!!!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TERMINÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021

WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY NALEŻY SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ LUB PRZEZ UMIESZCZENIE ICH W URNIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY DZIALE POMOCY MATERIALNEJ PO OTRZYMANIU INDYWIDUALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W TERMINIE 14 DNI OD DATY JEJ DORĘCZENIA.

Druk do pobrania: Przykładowy wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2020/2021

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5  Regulaminu świadczeń dla studentów osoby, które pobierają kwotę zwiększenia stypendium socjalnego, z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, zobowiązane są do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa poniżej) poinformowania Dział Pomocy Materialnej o:

 • rezygnacji z zakwaterowania albo
 • zmiany czasowego zamieszkania, a także
 • wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu,

pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zarządzenie Nr 106/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 89/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalnego

Uchwała Nr 3 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2020/2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI STYPENDIALNEJ

INSTRUKCJA NR 1 – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INSTRUKCJA NR 2 – KOMPLETOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Wnioski o świadczenia stypendialne należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Działu.

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 3. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie).
 4. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 5. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 6. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 7. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 8. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 9. WZÓR NR 9 – oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 10. WZÓR NR 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania.doc
 11. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 12. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 13. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 14. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 15. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
 16. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
 17. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
 18. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
 19. WZÓR NR 20 – oświadczenie dotyczące źródeł utrzymania rodziny
 20. ZAŁĄCZNIK Nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 3. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 4. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!

III. STYPENDIUM REKTORA

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 3 – wniosek o przyznanie stypendium Rektora – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 3. WZÓR  NR 5 – oświadczenia studenta  I, II, III – drukować dwustronnie
 4. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!
 5. WZÓR NR 7 – Zaświadczenie o działalności w organizacji/projekcie naukowym
 6. WZÓR NR 11- oświadczenie – opis osiągnięć w roku ak. 2019/2020

IV.ZAPOMOGA

Wzory druków do pobrania

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR  NR 5 – oświadczenia studenta  I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!
 4. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych

Wnioski o zapomogę należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Działu.

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania zapomóg Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Informacja do wniosku o zapomogę dla studentów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej z powodu epidemii

V. DOM STUDENTA PWSZ W TARNOWIE

W sprawach związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie w trakcie trwania roku akademickiego, należy kontaktować się bezpośrednio z recepcja Domu Studenta po numerem telefonu: 14 63 16 901

Informacja o instytucjach zewnętrznych udzielających wsparcia materialnego dla studentów. (Bezpłatna baza stypendiów, konkursów i staży):
https://www.mojestypendium.pl/

 

 

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do