Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

UWAGA STUDENCI!!

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Uzupełnienia do wniosków stypendialnych będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 13:00.

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2019/2020 stypendium socjalnego

Ogłoszenie w sprawie zapisów na termin złożenia wniosków stypendialnych

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku ak. 2019/2020 – dot. I roku studiów

Drugi termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia w roku ak. 2019/2020

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2019/2020

I. STYPENDIUM SOCJALNE

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. / informujemy, że począwszy
od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie,
student zobowiązany jest
do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,
pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

  1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie)
  3. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
  4. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
  5. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
  6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  7. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
  8. WZÓR NR 9 –  oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
  9. WZÓR Nr 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
  10. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
  11. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
  12. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
  13. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
  14. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
  15. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
  16. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
  17. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
  18. ZAŁĄCZNIK NR 5 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w roku akademickim 2019/2020

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

  1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
  2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I,II,III – drukować dwustronnie
  3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

III. STYPENDIUM REKTORA

Uchwała Nr 4 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

  1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
  2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
  3. WZÓR NR 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
  4. WZÓR NR 11 – oświadczenia dot. osiągnięć studenta w roku ak. 20182019 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
  5. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

IV. ZAPOMOGA

  1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi                                               WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
  2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
  3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

STYPENDIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA RECEPTĄ NA PIELĘGNACYJNY DEFICYT”

Regulamin Uczelnianego Programu Stypendialnego

Konkurs – Ogłoszenie

Wniosek o przyznanie stypendium-wzór Nr 1

Oświadczenie studenta-wzór Nr 2

 

DOM STUDENTA
Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 

 

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do