Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565, 014 63 16 507, 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że druki wniosków i oświadczeń dotyczące pomocy materialnej,
z uwagi na liczne zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, będą udostępnione na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Zarządzenie nr 12/2019 dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2019/2020 stypendium socjalnego

Ogłoszenie w sprawie zapisów na termin złożenia wniosków stypendialnych

I termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

DOM STUDENTA
Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Komunikat dotyczący I terminu składania wniosków o przyznanie miejsca w Dom Studenta na rok ak. 2019/2020

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc
w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2018/2019

Ogłoszenie dotyczące terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku ak. 2018/2019.

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 19/2018 dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2018/2019 stypendium socjalnego

Uchwała Nr 6 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku ak. 2018/2019

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2018/2019

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia

Wzory druków do pobrania:

STYPENDIUM SOCJALNE

I. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu(drukować dwustronnie)
 3. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 4. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego- WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 5 – oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
 6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 7. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 8. WZÓR NR 9 o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 9. WZÓR NR 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
 10. WZÓR NR 12 – Oświadczenie dotyczące umowy najmu

STYPENDIUM SPECJALNE

II. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego- WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

STYPENDIUM REKTORA

III.ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego- WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 7 – Zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej/projekcie naukowym – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 3. WZÓR NR 11 – Oświadczenie studenta – opis osiągnięć uzyskanych w roku ak. 2017-2018 – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE

ZAPOMOGA LOSOWA

IV. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE (Dotyczy roku akademickiego 2018/2019)