Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

Informujemy,
że począwszy od dnia 19.05.2020 r.
Dział Pomocy Materialnej
będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.
Wnioski nadal będą przyjmowane w sposób zdalny oraz dodatkowo w godzinach dyżuru będzie możliwość umieszczenia dokumentacji w urnie znajdującej się przy wejściu do Działu.
Bezpośredni kontakt z Działem będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania dokumentacji stypendialnej na rok ak. 2019/2020

UWAGA!!
Terminy dotyczące przyjmowania wniosków stypendialnych na nowy rok akademicki będą ogłoszone odrębnym komunikatem
po dniu 10 czerwca 2020 r.

Uwaga!!

Ważne zmiany dotyczące studentów pobierających kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie. Informacje w linkach poniżej:

1. Dotyczy studentów zakwaterowanych w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie:

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obniżenia i umorzenia opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związanym z tym zawieszeniem kształcenia

2.  Dotyczy studentów zakwaterowanych w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie:

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie weryfikacji zasadności pobierania kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz związanym z tym zawieszeniem kształcenia

Szczegóły w linku poniżej:
Informacja dla studentów pobierających kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie

W przypadku pytań i wątpliwości  w sprawie ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów, można skontaktować się z pracownikami Działu Pomocy Materialnej, którzy pracują zdalnie:
za pośrednictwem poczty elektronicznej – dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.
lub telefonicznie – w szczególności
studenci Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego
mogą otrzymać informację
pod numerem 014 63 16 564,
studenci Wydziału Humanistycznego oraz Sztuki
pod numerem 014 63 16 565,
studenci Wydziału Ochrony Zdrowia,
Matematyczno – Przyrodniczego oraz Politechnicznego
pod numerem 014 63 16 507.

Uwaga!

https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow

INFORMACJA O NOWYCH TERMINACH DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W PRZEJŚCIOWO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ Z POWODU EPIDEMII

Informacja do wniosku o zapomogę

Wzoru druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi                                         WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 4. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2019/2020 stypendium socjalnego

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia w roku ak. 2019/2020

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2019/2020

I. STYPENDIUM SOCJALNE

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. / informujemy, że począwszy
od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie,
student zobowiązany jest
do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,
pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie)
 3. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 4. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 7. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 8. WZÓR NR 9 –  oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 9. WZÓR Nr 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
 10. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 11. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 12. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 13. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 14. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
 15. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
 16. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
 17. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
 18. ZAŁĄCZNIK NR 5 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w roku akademickim 2019/2020

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I,II,III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

III. STYPENDIUM REKTORA

Uchwała Nr 4 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 4. WZÓR NR 11 – oświadczenia dot. osiągnięć studenta w roku ak. 20182019 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

IV. ZAPOMOGA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi                                               WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Druk do pobrania: Przykładowy wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

STYPENDIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA RECEPTĄ NA PIELĘGNACYJNY DEFICYT”

Regulamin Uczelnianego Programu Stypendialnego

Konkurs – Ogłoszenie

Wniosek o przyznanie stypendium-wzór Nr 1

Oświadczenie studenta-wzór Nr 2

 

DOM STUDENTA
Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 

 

 

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do