Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości  w sprawie ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów, można skontaktować się
z pracownikami Działu Pomocy Materialnej:

za pośrednictwem poczty elektronicznej – dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.
lub telefonicznie – w szczególności:

 • studenci Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego mogą otrzymać informację pod numerem 014 63 16 564,
 • studenci Wydziału Humanistycznego oraz Sztuki pod numerem 014 63 16 565,
 • studenci Wydziału Ochrony Zdrowia, Matematyczno – Przyrodniczego
  oraz Politechnicznego
  pod numerem 014 63 16 507.

Bezpośredni kontakt z Działem będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie
w roku akademickim 2021/2022

Informujemy, że odwołania od rozstrzygnięć,  można składać dopiero po otrzymaniu indywidualnej decyzji administracyjnej.

Wzór druku do pobrania:
1.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków stypendialnych dotyczących:
1) przyznania stypendium socjalnego,
2) przyznania kwot zwiększenia stypendium socjalnego,
3) przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych,
4) dokonania przeliczenia dochodu.

AKTY PRAWNE
DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zarządzenie Nr 78/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 98/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania w roku akademickim 2021/2022 stypendium socjalnego

Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  w sprawie zasad przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie

Uchwała Nr 3 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

I. STYPENDIUM SOCJALNE

INSTRUKCJA NR 1– SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INSTRUKCJA NR 2 – KOMPLETOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. ZAŁĄCZNIK Nr 5 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 3. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 4. WZÓR NR 2 – oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 6. WZÓR Nr 4 – numer rachunku bankowego
 7. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III, IV – drukować dwustronnie
 8. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 9. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 10. WZÓR NR 9 – oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 11. WZÓR NR 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
 12. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 13. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 14. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 15. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 16. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
 17. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
 18. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
 19. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
 20. WZÓR NR 20 – oświadczenie dotyczące źródeł utrzymania rodziny

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5  Regulaminu świadczeń dla studentów osoby, które pobierają kwotę zwiększenia stypendium socjalnego, z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, zobowiązane są do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa poniżej) poinformowania Dział Pomocy Materialnej o:

 • rezygnacji z zakwaterowania albo
 • zmiany czasowego zamieszkania, a także
 • wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu,

pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej.

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INSTRUKCJA NR 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

 1.  Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR Nr 4 – numer rachunku bankowego
 3. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III, IV – drukować dwustronnie
 4. WZÓR Nr 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta

III. STYPENDIUM REKTORA

Uchwała Nr 3 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

Wzory druków do pobrania:

 1. Załącznik Nr 3 –  Wniosek o przyznanie stypendium Rektora – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR Nr 4 – numer rachunku bankowego
 3. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III, IV – drukować dwustronnie
 4. WZÓR Nr 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej/projekcie naukowym
 5. WZÓR Nr 11 – opis osiągnięć uzyskanych w roku ak. 2020/2021
 6. WZÓR Nr 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta

IV. DOM STUDENTA PWSZ W TARNOWIE

W sprawach związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie w trakcie trwania roku akademickiego, należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją Domu Studenta – nr telefonu: 14 63 16 901

V. ZAPOMOGA

Wzory druków do pobrania:

 1. Załącznik Nr 4 – wniosek o przyznanie zapomogi -WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE- DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III, IV – drukować dwustronnie
 3. WZÓR Nr 15 – oświadczenie RODO
 4. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania zapomóg Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Informacja do wniosku o zapomogę dla studentów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej z powodu epidemii

Informacja o instytucjach zewnętrznych udzielających wsparcia materialnego dla studentów. (Bezpłatna baza stypendiów, konkursów i staży):
https://www.mojestypendium.pl/

 

 

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do