Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

UWAGA STUDENCI!!

Od dnia 15 lipca 2019 r. uzupełnienia do wniosków stypendialnych będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 13:00.

Informujemy, że w miesiącach: wrzesień i październik 2019 r., wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane będą wyłącznie od studentów przyjętych na I rok studiów I i II stopnia,  kolejny termin składania wniosków dla studentów II, III, i IV roku studiów przewidziany jest na miesiąc grudzień 2019 r.,
co oznacza, że świadczenia będą przyznawane od miesiąca listopada 2019 r. 

UWAGA: Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się studenta na konkretny termin.

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 12/2019 dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2019/2020 stypendium socjalnego

Ogłoszenie w sprawie zapisów na termin złożenia wniosków stypendialnych

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku ak. 2019/2020 – dot. I roku studiów

Drugi termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia w roku ak. 2019/2020

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2019/2020

I. STYPENDIUM SOCJALNE

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. / informujemy, że począwszy
od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie,
student zobowiązany jest
do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,
pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie)
 3. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 4. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta – drukować dwustronnie
 6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 7. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 8. WZÓR NR 9 –  oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 9. WZÓR Nr 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
 10. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 11. WZÓR NR 13– oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 12. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 13. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

III. STYPENDIUM REKTORA

Uchwała Nr 4 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 4. WZÓR NR 11 – oświadczenia dot. osiągnięć studenta w roku ak. 2018/2019 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student 

DOM STUDENTA
Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Komunikat dotyczący II terminu składania wniosków o przyznanie miejsca w Dom Studenta na rok ak. 2019/2020

Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 19/2018 dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2018/2019 stypendium socjalnego

Uchwała Nr 6 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku ak. 2018/2019

ZAPOMOGA LOSOWA

IV. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE (Dotyczy roku akademickiego 2018/2019)