Dział Toku Studiów

DZIAŁ TOKU STUDIÓW
godziny przyjmowania stron: od
730 do 1430
od poniedziałku do piątku

DZIAŁ TOKU STUDIÓW – budynek A, pok. 017, tel. (14) 63 16 505, (14) 63 16 648

Informujemy, że w dniach 7,8 i 9 sierpnia oraz 2 września 2019 r.
Dział Toku Studiów będzie zamknięty.

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wydawanie dyplomów przez Dział Toku Studiów odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1430.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z dowodem osobistym i uzupełnioną kartą obiegową. Dyplomy ukończenia studiów mogą być odbierane osobiście przez absolwenta lub przez osobę do tego upoważnioną.  Student/absolwent wypełnia upoważnienie osobiście w sekretariacie właściwego Instytutu i składa podpis w obecności pracownika sekretariatu w celu potwierdzenia autentyczności podpisu osoby upoważniającej.

Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Druk upoważnienia zatwierdzony przez Radcę Prawnego Uczelni jest zamieszczony na stronie internetowej Uczelni przy każdym kierunku studiów w zakładce: wzory podań studenckich.

Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z p.zm.) – datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (…). 

Z treści § 20 ust. 2 oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie  studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) wynika, iż legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.