DTS

DZIAŁ TOKU STUDIÓW

Budynek A, pok. 017,
Kontakt: tel. (14) 63 16 648, (14) 63 16 505,  e-mail: dts@pwsztar.edu.pl

Drodzy Studenci i Absolwenci!
Informujemy, że Dział Toku Studiów
od dnia 01 września 2020 r.
będzie przyjmować strony od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:30.

 

Uwaga Studenci!
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2,
LEGITYMACJE studenckie są WAŻNE
,
bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez

60 dni po jego zakończeniu.

 

UWAGA ABSOLWENCI !!!
Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z dowodem osobistym i uzupełnioną kartą obiegową. Dyplomy ukończenia studiów mogą być odbierane osobiście przez absolwenta lub przez osobę do tego upoważnioną.  Student/absolwent wypełnia upoważnienie osobiście w Dziekanacie właściwego Wydziału i składa podpis w obecności pracownika Dziekanatu w celu potwierdzenia autentyczności podpisu osoby upoważniającej.

Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Druk upoważnienia zatwierdzony przez Radcę Prawnego Uczelni jest zamieszczony na stronie internetowej Uczelni przy każdym kierunku studiów w zakładce: wzory podań studenckich.

Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) – datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (…). 

Z treści § 20 ust. 2 oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie  studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) wynika, iż legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do