DTS

DZIAŁ TOKU STUDIÓW
Budynek A, pok. 017,
Kontakt: tel. (14) 63 16 648, (14) 63 16 505,  e-mail: dts@pwsztar.edu.pl

Uwaga Studenci i Absolwenci!
Dział Toku Studiów przyjmuje strony od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00 – 13:30
 

Przypominamy także, że na terenie Uczelni obowiązuje
nakaz zakrywania ust i nosa.

Informujemy, że w  związku z nadal trwającym ograniczeniem  funkcjonowania Uczeni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym
Elektroniczne Legitymacje Studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

UWAGA ABSOLWENCI !!!
Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z dowodem osobistym i uzupełnioną kartą obiegową. Dyplomy ukończenia studiów mogą być odbierane osobiście przez absolwenta lub przez osobę do tego upoważnioną.  Student/absolwent wypełnia upoważnienie osobiście w Dziekanacie właściwego Wydziału i składa podpis
w obecności pracownika Dziekanatu w celu potwierdzenia autentyczności podpisu osoby upoważniającej.

Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Druk upoważnienia zatwierdzony przez Radcę Prawnego Uczelni jest zamieszczony na stronie internetowej Uczelni przy każdym kierunku studiów w zakładce:
wzory podań studenckich.

Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce 
datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (…). 

Z treści § 20 ust. 2 oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie  studiów wynika, iż legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do