Katedra Wychowania Fizycznego – Wychowanie Fizyczne zajęcia ogólne

Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego:

dr Beata Nowak – pok. 013, pawilon G

dyżur: poniedziałek 13:00 – 14:00
            czwartek 14.15 – 15.15

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego

mgr Przemysław Markowicz – pok. 013, pawilon G

dyżur: wtorek 12.00-13.00
            środa 10.00-11.00


O G Ł O S Z E N I A   B I E Ż Ą C E


Szanowni Państwo, Studenci pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Informujemy Państwa, iż zajęcia wychowania fizycznego na poszczególnych kierunkach oraz zajęcia międzywydziałowe (futsal, taniec towarzyski, siatkówka, wspinaczka) zostają zawieszone w trybie stacjonarnym z dniem 16.03.2021 r.  i będą tym samym realizowane w formie zajęć zdalnych do dnia 16.04.2021 r.

Zobowiązujemy Państwa do kontaktu z wykładowcami, z którymi mieliście Państwo zajęcia i pobranie informacji dotyczących trybu zdalnego zajęć.

Kierownictwo Katedry Wychowania Fizycznego.


Zestawienie zajęć wychowania fizycznego ogólnouczelnianego w II semestrze 2020/2021


Uwaga Studenci pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zapisani na zajęcia W-F międzywydziałowe.

W przypadku kiedy zajęcia W-F międzywydziałowe kolidują Państwu z innymi zajęciami programowymi na kierunku w pierwszej kolejności należy skontaktować się z wykładowcą prowadzącym zajęcia międzywydziałowe z danej dyscypliny. Wykaz na stronie „Wychowanie Fizyczne zajęcia ogólnouczelniane

Jeżeli nowy termin zajęć dalej będzie kolidował z zajęciami programowymi, należy skontaktować się z zastępcą Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego Panem mgr Przemysławem Markowiczem w celu zmiany zajęć międzywydziałowych na inną formę w miarę wolnych miejsc.


ZAKRES DZIAŁANIA

Katedra Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oprócz prowadzenia kierunku wychowanie fizyczne od października 2015 w wyniku reorganizacji przejął zadania wcześniej realizowane przez jednostkę ogólnouczelnianą „Studium WF” (powstało w 1999 roku).

Zadaniem Katedry WF jest:

 • planowanie, organizacja i prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów PWSZ w Tarnowie. 
 • realizacja zadań wynikających i określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
 • popularyzacja Kultury Fizycznej wśród społeczności akademickiej. Kultury fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej i społecznej, jako czynnika kulturotwórczego, warunkującego jakość życia i racjonalny wypoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

Powyższe zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Klubem Uczelnianym AZS PWSZ oraz Samorządem Studentów.

Siedziba Katedry Wychowania Fizycznego
Budynek Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ, Pawilon G pokój nr 013, 014.

Kontakt: 
telefon:  
14 63 10 731, 14 63 10 730
e-mail:    swf@pwsztar.edu.pl

KADRA KATEDRY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZAJĘCIA OGÓLNE

 • dr Beata Nowak – fitness, modelowanie sylwetki,
 • dr Magdalena Kwiek – fitness,
 • mgr Magdalena Zyznar-Wardzała – taniec towarzyski, fitness,
 • mgr Katarzyna Kumięga – zajęcia ogólne, fitness,
 • mgr Kazimierz Mróz  –  piłka ręczna, pływanie, atletyka – siłownia,
 • mgr Ryszard Mróz – pływanie,
 • mgr Przemysław Markowicz – pływanie, obozy,
 • mgr Robert Wardzała – sporty walki, pływanie, techniki interwencyjne,
 • mgr Marcin Bibro – wspinaczka, zajęcia ogólne, turystyka piesza,
 • mgr Krzysztof Tomalski – zajęcia ogólne, futsal,
 • mgr Marek Skrobot – pływanie, zajęcia ogólne, piłka siatkowa.

E-maile do pracowników Katedry W-F zajęcia ogólnouczelniane

Dyżury pracowników Katedry Wychowania Fizycznego, Pawilon G, pok. 014.

Harmonogram dyżurów pracowników KWF w semestrze letnim 2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE
Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (dwa semestry zajęć – 60 godzin dydaktycznych rocznie) z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, na którym zajęcia odbywają się w semestrach pierwszym i trzecim. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu w formie wybranej przez studenta. Dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie organizowane są odrębne zajęcia. Programy zajęć  ogólnouczelnianych WF realizowanych przez Katedrę WF opracowano na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji zawarty w opisie Efektów Kształcenia 
Katedry WF na studiach pierwszego i drugiego stopnia profil ogólnoakademicki lub profil praktyczny.

Zajęcia realizowane w ramach kursów obowiązkowych w I i II semestrze kończą się zaliczeniem z oceną i  maja wartość 2 punków ECTS ( 60 godzin).

Studenci I  i II (pielęgniarstwo) roku studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczęszczać na jedną z wybranych form zajęć podstawowych:

 • zajęcia ogólne z wychowania fizycznego,
 • pływanie,
 • fitness,
  lub zajęć międzywydziałowych:
 • piłka siatkowa,
 • atletyka – siłownia ,
 • futsal,
 • wspinaczka sportowa,
 • samoobrona – elementy sportów walki

Zajęcia obowiązkowe  dla studentów legitymujących się zwolnieniem lekarskim zgodnie z

Zarządzeniem nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego

do wyboru:

 • Turystyka piesza (zajęcia  w soboty wg planu),
 • Zajęcia na pływalni  – ćwiczenia w wodzie, nauka i doskonalenie pływania,
 • Modelowanie sylwetki – gimnastyka kompensacyjna.

ZAPISY:

W I semestrze (zimowym) za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego podczas  rekrutacji i zapisów, w III semestrze studenci  kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia u Zastępcy Kierownika Katedry WF, mgr Przemysława Markowicza.

ZASADY ZALICZENIA:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest zgodnie z regulaminem studiów aktywny udział w  co najmniej 80 % zajęć.  Zajęcia można odrobić na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. W przypadku urazów, kontuzji, choroby, dyrektor właściwego instytutu może na zaopiniowany przez Kierownika Zakładu WF wniosek studenta przenieść realizację przedmiotu na  następny(e) semestry. Powyższe reguluje Zarządzeniem nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne. Szczegółowe zasady – kryteria zaliczenia ustalają prowadzący określone zajęcia.


Zajęcia wybranych sekcji sportowych KU AZS PWSZ minimum 1 raz w tygodniu – 2 godziny dydaktyczne 90 min po uzyskaniu akceptacji prowadzącego sekcję trenera – instruktora: Zarządzenie nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego

Sekcje sportowe KU AZS:

 • Piłka siatkowa – mgr Jan Salamon,
 • Koszykówka – mgr Janusz Stawarz,
 • Piłka ręczna – mgr Przemysław Markowicz,
 • Wspinaczka sportowa – mgr Marcin Bibro,
 • Pływanie – mgr Anita Ziemba ( zastępstwo mgr Patryk Orwat),
 • Trójbój siłowy, ergometr –  
 • Futsal – mgr Krzysztof Tomalski,
 • Lekka atletyka – dr Piotr Kuczek,

Harmonogramy zajęć z wychowania fizycznego w poszczególnych WYDZIAŁACH z podziałem na grupy, miejsce oraz prowadzących w I semestrze zimowym, w  roku akademickim 2020/2021.

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Ochrony Zdrowia

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Politechnicznego

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Humanistycznego

» Harmonogram zajęć W-F dla Wydziału Sztuki

» Harmonogram zajęć międzywydziałowych: futsal, wspinaczka, piłka siatkowa, samoobrona, atletyka, taniec towarzyski, obóz wędrowny

» Harmonogram zajęć międzywydziałowych dla studentów legitymujących się zwolnieniami lekarskimi.


Harmonogramy zajęć w obiektach sportowych Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w II semestrze (letnim) 2020/2021:


Kryteria ocen z pływania na kierunku FIZJOTERAPIA rok akademicki 2020/2021


Zajęcia do wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi

Zajęcia do wyboru modelowanie sylwetki, pływanie, turystyka piesza – semestr II (letni) 2020/2021

Modelowanie sylwetki – dr Beata Nowak

wtorek 18.30-20.00
Sala choreograficzna 313, pawilon G,

Turystyka piesza – mgr Marcin Bibro

Tarnów i okolice – według planu, informacje na bieżąco na stronie internetowej uczelni w dziale: Katedra Wychowania FizycznegoWychowanie fizyczne zajęcia ogólne – OGŁOSZENIA BIEŻĄCE.

Harmonogram wycieczek turystycznych w II semestrze letnim 2020/2021

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do