Wychowanie Fizyczne – zajęcia ogólne dla studentów I roku innych kierunków

Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego:

dr Beata Nowak – pok. 013, pawilon G

dyżur: wtorek 11.00-12.00
            piątek 10.30-11.30

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego

mgr Przemysław Markowicz – pok. 013, pawilon G

dyżur: wtorek 14.00-15.30
           piątek 9.00-10.00


O G Ł O S Z E N I A   B I E Ż Ą C E


Zestawienie zajęć wychowania fizycznego na poszczególnych kierunkach oraz zajęć międzywydziałowych w I semestrze 2021/2022.


Uwaga Studenci pierwszego roku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, informacja dotycząca zajęć z wychowania fizycznego.

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia w wymiarze 60 godz. (I semestr 30 godz., II semestr 30 godz., w przypadku pielęgniarstwa i położnictwa I semestr 30 godz., III semestr 30 godz.). Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach kierunkowych dla wszystkich studentów danego kierunku o jednakowej porze. W zależności od kierunku są to trzy lub cztery formy aktywności ruchowej:

 • pływanie – pawilon F, pływalnia PWSZ,
 • zajęcia ogólne – pawilon E, hala sportowa PWSZ,
 • fitness – pawilon E sala 116 – sala sportów walki, pawilon G sala 313 – sala choreograficzna,
 • atletyka – siłownia – pawilon E – sala 015, 016.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również w grupach międzywydziałowych (zajęcia specjalistyczne) dla studentów, którzy przy zapisie na uczelnie wybrali taką formę zajęć. Zajęcia te odbywają się w innych terminach niż zajęcia kierunkowe (w większości przypadków wieczorem). Formy zajęć specjalistycznych to:

 • Futsal – środa 14.00 – 15.30, pawilon E, hala sportowa PWSZ, prowadzący zajęcia mgr Krzysztof Tomalski.
 • Siatkówka – poniedziałek 17.00 – 18.30, pawilon E, hala sportowa PWSZ, prowadzący zajęcia mgr Jan Salamon.
 • Wspinaczka – czwartek 16.30 – 18.00, pawilon E, hala sportowa PWSZ, sektor wspinaczki, prowadzący zajęcia mgr Marcin Bibro.
 • Samoobrona z elementami sportów walki – poniedziałek 18.15 – 19.45, pawilon E, sala 116 – sala sportów walki, prowadzący zajęcia mgr Robert Wardzała.
 • Atletyka – siłownia, ergometr wioślarski – środa 16.45 – 18.15, pawilon E, sala 015, 016, prowadzący zajęcia mgr Kazimierz Mróz.
 • Taniec towarzyski – czwartek 15.00 – 16.30, pawilon G sala 313 – sala choreograficzna, prowadząca zajęcia mgr Magdalena Zyznar-Wardzała

W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego międzywydziałowe kolidują z innymi zajęciami programowymi na kierunku w pierwszej kolejności należy skontaktować się z wykładowcą prowadzącym zajęcia międzywydziałowe z danej dyscypliny. 

Jeżeli nowy termin zajęć dalej będzie kolidował z zajęciami programowymi, należy skontaktować się z zastępcą Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego Panem mgr Przemysławem Markowiczem w celu zmiany zajęć międzywydziałowych na inną formę w miarę wolnych miejsc.


ZAKRES DZIAŁANIA

Katedra Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oprócz prowadzenia kierunku wychowanie fizyczne od października 2015 w wyniku reorganizacji przejął zadania wcześniej realizowane przez jednostkę ogólnouczelnianą „Studium WF” (powstało w 1999 roku).

Zadaniem Katedry WF jest:

 • planowanie, organizacja i prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów PWSZ w Tarnowie. 
 • realizacja zadań wynikających i określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
 • popularyzacja Kultury Fizycznej wśród społeczności akademickiej. Kultury fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej i społecznej, jako czynnika kulturotwórczego, warunkującego jakość życia i racjonalny wypoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

Powyższe zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Klubem Uczelnianym AZS PWSZ oraz Samorządem Studentów.

Siedziba Katedry Wychowania Fizycznego
Budynek Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ, Pawilon G pokój nr 013, 014.

Kontakt: 

telefon: 14 63 10 731, 14 63 10 730,

e-mail: swf@pwsztar.edu.pl

KADRA KATEDRY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNOUCZELNIANE:

 • dr Beata Nowak – fitness, ,
 • dr Magdalena Kwiek – fitness,
 • mgr Magdalena Zyznar-Wardzała – taniec towarzyski, fitness,
 • mgr Katarzyna Kumięga – fitness, modelowanie sylwetki,
 • mgr Jan Salamon – zajęcia ogólne, piłka siatkowa,
 • mgr Janusz Stawarz – zajęcia ogólne, koszykówka,
 • mgr Kazimierz Mróz  –  piłka czna, pływanie, atletyka – siłownia,
 • mgr Ryszard Mróz – pływanie,
 • mgr Przemysław Markowicz – pływanie, obozy,
 • mgr Robert Wardzała – sporty walki, pływanie, techniki interwencyjne, atletyka – siłownia,
 • mgr Marcin Bibro – wspinaczka, zajęcia ogólne, turystyka piesza,
 • mgr Krzysztof Tomalski – zajęcia ogólne, futsal,
 • mgr Marek Skrobot – pływanie, zajęcia ogólne,

E-maile do pracowników Katedry Wychowania Fizycznego zajęcia ogólnouczelniane

Dyżury pracowników Katedry Wychowania Fizycznego, Pawilon G, pok. 014.

Harmonogram dyżurów pracowników Katedry Wychowania Fizycznego w semestrze I zimowym 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE
Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (dwa semestry zajęć – 60 godzin dydaktycznych rocznie) z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, na którym zajęcia odbywają się w semestrach pierwszym i trzecim. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu w formie wybranej przez studenta. Dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie organizowane są odrębne zajęcia. Programy zajęć  ogólnouczelnianych WF realizowanych przez Katedrę WF opracowano na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji zawarty w opisie Efektów Kształcenia 
Katedry WF na studiach pierwszego i drugiego stopnia profil ogólnoakademicki lub profil praktyczny.

Zajęcia realizowane w ramach kursów obowiązkowych w I i II semestrze kończą się zaliczeniem z oceną i  maja wartość 2 punków ECTS ( 60 godzin).

Studenci I  i II (pielęgniarstwo) roku studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczęszczać na jedną z wybranych form zajęć podstawowych:

 • zajęcia ogólne z wychowania fizycznego,
 • pływanie,
 • fitness,
  lub zajęć międzywydziałowych:
 • piłka siatkowa,
 • atletyka – siłownia ,
 • futsal,
 • wspinaczka sportowa,
 • samoobrona – elementy sportów walki

Zajęcia obowiązkowe  dla studentów legitymujących się zwolnieniem lekarskim zgodnie z

Zarządzeniem nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego

do wyboru:

 • Turystyka piesza (zajęcia  w soboty wg planu),
 • Modelowanie sylwetki – gimnastyka kompensacyjna.

ZAPISY:

W I semestrze (zimowym) za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego podczas  rekrutacji i zapisów, w III semestrze studenci  kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia studia I stopnia u Zastępcy Kierownika Katedry WF, mgr Przemysława Markowicza.

ZASADY ZALICZENIA:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest zgodnie z regulaminem studiów aktywny udział w  co najmniej 80 % zajęć.  Zajęcia można odrobić na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. W przypadku urazów, kontuzji, choroby, dyrektor właściwego instytutu może na zaopiniowany przez Kierownika Zakładu WF wniosek studenta przenieść realizację przedmiotu na  następny(e) semestry. Powyższe reguluje Zarządzeniem nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne. Szczegółowe zasady – kryteria zaliczenia ustalają prowadzący określone zajęcia.


Zajęcia wybranych sekcji sportowych KU AZS PWSZ (Facebook) minimum 1 raz w tygodniu – 2 godziny dydaktyczne 90 min po uzyskaniu akceptacji prowadzącego sekcję trenera – instruktora: Zarządzenie nr 35/2017 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego

Sekcje sportowe KU AZS:

 • Piłka siatkowa kobiet – mgr Jan Salamon,
 • Piłka siatkowa mężczyzn – mgr Michał Madejski,
 • Koszykówka – mgr Janusz Stawarz,
 • Piłka ręczna kobiet, mężczyzn – mgr Przemysław Markowicz,
 • Wspinaczka sportowa – mgr Marcin Bibro,
 • Pływanie – mgr Anita Ziemba ( zastępstwo mgr Patryk Orwat),
 • Trójbój siłowy – mgr Piotr Zając,
 • Ergometr – mgr Paulina Kozioł,
 • Futsal – mgr Krzysztof Tomalski,
 • Lekka atletyka – dr Piotr Kuczek,

Harmonogramy zajęć z wychowania fizycznego w poszczególnych WYDZIAŁACH z podziałem na grupy, miejsce oraz prowadzących w I semestrze zimowym, w  roku akademickim 2021/2022.

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Ochrony Zdrowia

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Politechnicznego

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Humanistycznego

» Rozkład zajęć wychowania fizycznego dla Wydziału Sztuki

» Rozkład zajęć międzywydziałowych: futsal, wspinaczka, piłka siatkowa, samoobrona, atletyka, taniec towarzyski, obóz wędrowny


Harmonogramy zajęć w obiektach sportowych Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w I semestrze (zimowym) 2021/2022:


Kryteria ocen z pływania na kierunku FIZJOTERAPIA rok akademicki 2021/2022


Zajęcia do wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi

Zajęcia do wyboru: modelowanie sylwetki, turystyka piesza – semestr I (zimowy) 2021/2022

Modelowanie sylwetki – mgr Katarzyna Kumięga

wtorek 17.00-18.30, sala 313 pawilon G.
Sala choreograficzna 313, pawilon G,

Turystyka piesza – mgr Marcin Bibro

Tarnów i okolice – według planu, informacje na bieżąco na stronie internetowej uczelni w dziale: Katedra Wychowania FizycznegoWychowanie fizyczne zajęcia ogólne – OGŁOSZENIA BIEŻĄCE.

Harmonogram wycieczek turystycznych w I semestrze letnim 2021/2022

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do