List Prorektor ds współpracy i rozwoju

Poniżej prezentujemy list, jaki do społeczności akademickiej PWSZ w Tarnowie oraz lokalnych mediów  skierowała Prorektor ds współpracy i rozwoju PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa.

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną publikacją przygotowaną przez jeden z portali, której celem jest dyskredytowanie mojej osoby, pozwalam sobie przedstawić moje wyjaśnienia, które zostały rozesłane także do mediów. Jednocześnie informuję, że podjęłam stanowcze kroki prawne i zamierzam wykorzystać wszystkie przysługujące mi prawa aby obronić imię, na które ciężko i uczciwie pracowałam kilkadziesiąt lat. Nie pozwolę także na szarganie imienia moich współpracowników oraz Uczelni, którą współtworzę o ponad 20 lat. W tym zakresie również podejmę stanowcze kroki prawne.

Jeśli chodzi o rozliczenie godzin wypracowanych przeze mnie w roku akademickim 2018/2019:

 1. W dniu 1 października 2018 roku obowiązywało mnie pensum (obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych) w wysokości 330 godzin/rocznie (stanowisko starszego wykładowcy).

 2. Na dzień 1 października 2018 roku, zgodnie z przepisami i za moją zgodą powierzono mi prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (art. 127 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – t. j. Dz. U. 2020 poz.85) – to jest 660 godzin, co razem z pensum stanowi w sumie możliwość zrealizowania 990 godzin na studiach stacjonarnych (finansowanych z dotacji dydaktycznej). Ostatecznie na koniec roku akademickiego zrealizowałam 702 godziny, na co składa się 370 godz. zrealizowanych na zajęciach oraz 332 godz. z przeliczenia prac dyplomowych.

 3. Od lutego 2019 roku zostało mi zmienione stanowisko (w związku z zaliczeniem do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych.) Od tego czasu piastuję stanowisko adiunkta i moje pensum wynosi 240 godzin/rocznie.

 4. Zmiana stanowiska nastąpiła na przełomie semestrów zatem w celu przeliczenia rzeczywistego pensum, pensa z poszczególnych semestrów zostały podzielone na pół i dodane (330:2 + 240:2 = 285)

 5. Ponadto, z tytułu pełnienia funkcji prorektora moje pensum zostało obniżone o 120 godzin (§1 Uchwała 97/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie), zatem ostatecznie pensum w roku akademickim 2018/2019 wynosiło 165 godzin/rocznie (285-120=165)

 6. W końcowym rozliczeniu zajęć na sprawozdaniach (z semestru zimowego i letniego) wykazałam w sumie 702 godziny, czyli biorąc pod uwagę wyliczone pensum (165 godzin) pozostałe godziny stanowiły nadgodziny (702-165 = 537 godziny). Ostatecznie po odliczeniu godzin z powodu zwolnienia lekarskiego w trakcie roku akademickiego (537-15) nadgodziny wynosiły 522 godziny, za które jest wypłacane jednorazowo wynagrodzenie w miesiącu wrześniu. (zgodnie z §1 ust. 10 Uchwały 64/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie, §3 ust. 1 Zarządzenia 59/2016, §3 i §5 Zarządzenia 51/2019)

 7. Ponadto, realizowałam w weekendy zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, które są rozliczane inaczej (nie z dotacji dydaktycznej, ale z opłat studentów za studia niestacjonarne) i na których nie obowiązuje pensum. Rozliczenie godzin odbywa się pod koniec każdego semestru, w miesiącu marcu i wrześniu zgodnie z §3 ust. 1 Zarządzenia 59/2016, §3 i §5 Zarządzenia 51/2019). Zrealizowałam na studiach niestacjonarnych 200 godzin w semestrze zimowym, za które otrzymałam wynagrodzenie w marcu i 406 godzin w semestrze letnim (220 godz. zrealizowanych na zajęciach oraz 186 godz. z przeliczenia prac dyplomowanych), za które wynagrodzenie otrzymałam w miesiącu wrześniu.

 8. Podsumowując, pobieram stałe miesięczne wynagrodzenie plus dodatek funkcyjny związany z pełnieniem funkcji prorektora. Ponadto:

 • W miesiącu marcu otrzymałam jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym,

 • W miesiącu wrześniu otrzymałam jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie za:

 • Zajęcia przeprowadzone na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim, wraz z wynagrodzeniem za opiekę nad pracami dyplomowymi na studiach niestacjonarnych,
 • Godziny ponadwymiarowe (czyli wypracowane powyżej pensum) które zostały zrealizowane na studiach stacjonarnych przez cały rok akademicki, wraz z wynagrodzeniem za opiekę nad pracami dyplomowymi na studiach stacjonarnych.

Jeśli chodzi o prace dyplomowe:

 1. W roku akademickim 2018/2019 byłam promotorką prac, które po przeliczeniu na godziny wg zasady 6 godz. za pracę licencjacką, 10 godz. za pracę magisterską dały łączną liczbę godzin: 332 – studia stacjonarne oraz 186 – studiach niestacjonarne.

 2. Istotne znaczenie ma, że § 4 ust. 8 Uchwały 64/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie, która obowiązywała w roku akademickim 2018/2019: „Nauczyciel akademicki może zaliczyć do rocznego pensum maksymalnie 60 godzin z tytułu opieki nad pracami dyplomowymi licencjackimi i inżynierskimi oraz maksymalnie 60 godzin z tytułu opieki nad pracami dyplomowymi magisterskimi. Łączna liczba godzin zaliczonych do rocznego pensum dydaktycznego z tytułu opieki nad pracami dyplomowymi na obu stopniach kształcenia nie powinna przekraczać 100 godzin.”, oraz § 5 ust. 5 „Za sprawowanie opieki nad jedną pracą licencjacką lub inżynierską zalicza się do pensum 6 godzin dydaktycznych. Za sprawowanie opieki nad pracą magisterską zalicza się do pensum 10 godzin dydaktycznych. Łączna liczba godzin na opiekę nie może przekroczyć 100.” mówi o zaliczaniu godzin z prac dyplomowych do pensum, w przypadku niewystarczającej liczby godzin. Sytuacja taka nie miała miejsca w moim przypadku, ponieważ posiadam wystarczającą liczbę realizowanych godzin w ramach pensum i prace dyplomowe zrealizowane na studiach stacjonarnych pod moim kierownictwem nie były wliczane do pensum i stanowiły godziny ponadwymiarowe.

 3. Studenci rokrocznie chętnie wybierają mnie jako promotora swojej pracy z powodu kompetencji zawodowych oraz dobrej współpracy z nimi.

 4. Większa liczba dyplomantów prowadzona przeze mnie wynika także z faktu, że w Zakładzie Pielęgniarstwa nie ma wielu osób, które mogą zgodnie z kompetencjami zawodowymi i naukowymi prowadzić prace dyplomowe. Lekarze zatrudnieni na stanowiskach profesorów nie są zainteresowani prowadzeniem prac, a doktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa także są promotorami licznych prac magisterskich oraz licencjackich (w sumie na Kierunku Pielęgniarstwo rokrocznie przygotowywanych jest około 320 prac). Ponadto w roku akademickim 2018/2019 dwóch potencjalnych promotorów przebywało na urlopie macierzyńskim (Pani Beata Jurkiewicz) oraz zwolnieniu lekarskim (Pani Agnieszka Gniadek).

 5. Standard kształcenia na kierunku Pielęgniarstwa nakłada obowiązek, aby prace dyplomowe (licencjackie) prowadziły tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

 6. Zarówno akredytacja PKA oraz KRASZpip (ostatnia wizyta w 2019 roku) nie miały zarzutów co do liczby prowadzonych prac dyplomowych przez jednego promotora.

  Godziny przepracowane „bez wynagrodzenia”

 1. W latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 zrealizowałam po 120 godzin rocznie, w sumie 360 godzin, za które nie uzyskałam wynagrodzenia. Powodem były ówczesne zapisy w Uchwałach Senatu na poszczególne lata dotyczące pensum. W myśl tych zapisów wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługiwało za godziny realizowane powyżej obowiązującego na danym stanowisku pełnego pensum. Wówczas pensum to wynosiło dla mnie 360 godzin/rocznie ale z tytułu pełnienia funkcji prorektora miałam tzw. „zniżkę” w wysokości 120 godzin. Ostatecznie mogłam zrealizować jedynie 240 godzin (360 – 120). W każdym roku realizowałam jednak nadgodziny, które płatne były dopiero po przekroczeniu 360 godzin zajęć rocznie.

To oznacza, że pracowałam bez wynagrodzenia 15 dni rocznie, trzy lata z rzędu.

Dodam, że na wynagrodzenie brutto wynikające z PIT-11 za rok 2019 w wysokości 159 531,73 zł składają się;
– pensja zasadnicza,
– dodatek funkcyjny,
– wypracowane nadgodziny, których ilość była zgodna z warunkami określonymi ustawą,
– wynagrodzenie za prowadzenie prac licencjackich oraz magisterskich,
– wynagrodzenie za udział w projektach.

Szczegółowa struktura wynagrodzenia oraz PIT-11 za 2019 rok do wglądu dla osób zainteresowanych.

dr hab. Małgorzata Kołpa

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do