„Nursing now”. Ministerstwo Zdrowia promuje pielęgniarstwo

Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zainaugurował właśnie Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. Datę startu akcji wybrano nieprzypadkowo. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, a w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie.

Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo w PWSZ – charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej i zapobiegania chorobom. Inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Nauka języka obcego odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na poziomie B2. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu, a także do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: szpital, zakład podstawowej opieki zdrowotnej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, ośrodek opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo mają możliwość odbywać 3-miesięczne praktyki zagraniczne w Finlandii, Czechach, Włoszech, Francji i Malcie w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich w PWSZ w Tarnowie lub innej uczelni medycznej w kraju.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Więcej informacji TUTAJ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do