Oceny i wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Ze stron Polskiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/)

Ocena programowa PKA

Wzory dokumentów (obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.)

– Profil ogólnoakademicki:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

– Profil praktyczny:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (na podstawie Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

1. Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

3. Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach) powinna zostać przesłana na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:

1) Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.

2) Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

3) Hospitacje zajęć dydaktycznych.

4) Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na  profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny  na profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.

5) Spotkania z:

– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,

– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego  ruchu naukowego,

– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,

6) Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.

7) Spotkanie końcowe z władzami uczelni.

2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w  § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

Przeniesione do „Wzorów archiwalnych” na stronie PKA

Szczegółowe kryteria oceny programowej ze wskazówkami

Zmodyfikowane wskazówki dotyczące kryterium 4