Oceny i wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Ze stron Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/wzory-raportow-samooceny/                      https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/wzory-raportow-zespolu-oceniajacego/

Ocena programowa PKA

Wzory dokumentów (obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.)

Kryteria oceny programowej
Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej

– Profil ogólnoakademicki:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

– Profil praktyczny:
Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)

OPINIA Zespołu w sprawie oceny programowej
OPINIA Zespołu dla profilu ogólnoakademickiego
OPINIA Zespołu dla profilu praktycznego

KARTY spełnienia standardów jakości kształcenia (dla kryteriów)
KARTY (profil ogólnoakademicki)
KARTY (profil praktyczny)

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

1 – Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
2 – Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
3 – Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach) powinna zostać przesłana na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
4 – Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.

Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały Nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej).

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:

1 – Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.
2 – Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
3 – Hospitacje zajęć dydaktycznych.
4 – Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny na profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.
5 – Spotkania z:
– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,
– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego ruchu naukowego,
– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
6 – Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
7 – Spotkanie końcowe z władzami uczelni.
 
2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do
Copyright 2013 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE