Procedura wpisu na listę studentów

Decyzje o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na I rok studiów będą znane do 23 lipca 2021 r do godz. 13.00. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą w terminie od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r. dokonać wpisu na listę studentów. Można to zrobić osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia).

Wpisy przyjmowane będą od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r. bezpośrednio w poszczególnych Wydziałach, w godzinach od 9.00 do 15.00.

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość wpisu drogą elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w wymaganym czasie oryginałów wszystkich dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

Miejsca dokonywania wpisów na poszczególne kierunki

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

 • kierunki: ekonomia, praca socjalna – budynek A (główny), pok. 027, parter
 • kierunek: administracja – budynek A (główny), pok. 104, I piętro

Wydział Humanistyczny

 • kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska – budynek A (główny), pok. 022, parter
 • kierunki: filologia polska, pedagogika – budynek A (główny), pok. 021, parter

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 • kierunki: chemia, matematyka, ochrona środowiska – budynek A (główny), pok. 026, parter

Wydział Ochrony Zdrowia

 • kierunki: pielęgniarstwo (studia pomostowe, niestacjonarne II stopnia), wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter
 • kierunek: fizjoterapia – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 08, parter
 • kierunek: pielęgniarstwo (stacjonarne studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 012, parter

Wydział Politechniczny

 • kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia chemiczna – budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

Wydział Sztuki

 • kierunki: grafika, wzornictwo – budynek A (główny), pok. 231, II piętro,

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa dojrzałości, do wglądu świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia). Kandydaci na studia magisterskie kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, do wglądu dyplom w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie);
 2. dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty albo paszport);
 3. trzy barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodne z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 4. dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. (Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do 13 listopada 2021 r.);
 5. w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,
 6. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ (wzór);
 7. oświadczenie kandydata na studia dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (wzór);
 8. w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo oświadczenie o przynależności do Wojskowej Komisji Uzupełnień (wzór).

Do wglądu:

a) oryginał dowodu wpłaty 21,00 PLN za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2021/2022).
b) oryginał dowodu wpłaty 26,00 PLN za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez PWSZ w Tarnowie wnoszą opłatę 4,00 PLN tylko za wydanie indeksu.

WSKAZÓWKI:

 • wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
 • druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
 • opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH POLSKIEGO OBYWATELSTWA.

ZALECENIA EPIDEMICZNE

Kandydat przy wpisie na I rok jest zobowiązany:

 • zdezynfekować ręce przed wejściem do miejsca wpisu;
 • mieć zakryte usta i nos;
 • posiadać własny długopis;
 • przed wejściem do miejsca wpisu uzupełnić oświadczenia, o których mowa powyżej (oświadczenia będą również dostępne przed wejściem);
 • zachować dystans.

ODBIÓR LEGITYMACJI I INDEKSU:
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej i indeksu.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do