Profesor Bogusław Dunaj w komitecie naukowym PAN

Wybitny polski językoznawca, wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Bogusław Dunaj został wybrany do Komitetu Naukowego Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo wybranych komitetów potrwa do 2023 roku.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd.

Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Komitety naukowe i problemowe PAN oraz narodowe działają przy Wydziałach PAN lub bezpośrednio przy Prezydium PAN. Funkcję komitetu narodowego Prezydium PAN może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

Liczba komitetów nie jest stała – nowe powstają w odpowiedzi na problemy dotyczące rozwoju nauki lub kraju, w których rozwiązaniu głos uczonych może okazać się pomocny.

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj jest nauczycielem akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie od 1 października 1998 r.

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany w 1970 r., tytuł pracy: Iteratiwa typu bierać, pisywać w języku polskim,
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany w 1974 r., tytuł pracy: Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII-XIII w.),
  • tytuł profesora nadzwyczajnego nadany w 1983 r.; profesor zwyczajny 1991 r.

Dorobek naukowy:

Na dotychczasowy dorobek naukowy składa się ponad 220 opublikowanych prac. Dotyczą one kilku nurtów badawczych: gramatyki historycznej i historii języka polskiego (fonetyka, morfologia, studia leksykalne, z tego zakresu zostały opublikowane 3 książki i liczne artykuły); miejska polszczyzna mówiona i socjolingwistyka (publikacje to 2 książki i sporo artykułów); współczesna polszczyzna – zagadnienia fonetyki, morfologii, leksyki, regionalizmy, zagadnienia poprawności językowej (m. in. opracowanie i opublikowanie najnowszych zasad poprawnej wymowy polskiej); leksykografia (tu zwłaszcza Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj); prace z dialektologii i onomastyki.

Doświadczenie zawodowe:

Długoletnia praca na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1964 do 2010 r.) na stanowiskach: asystenta, st. asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, wreszcie profesora zwyczajnego.

Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu seminariów licencjackich, magisterskich (od 1976 r.), doktoranckich. Rezultatem promotorstwo 394 prac magisterskich, ponad 160 licencjackich, 22 wypromowanych doktorów, z których 6 jest już tytularnymi profesorami.

Członek Rady Języka Polskiego w III kadencji (2003–2006), IV kadencji (2007–2010), V kadencji (2011–2014), VI kadencji (2015–2018).

Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego od 2004 roku do chwili obecnej.

Praca na Uniwersytecie w Lille (1987-1989). Praca w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie (1992-1997).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową otrzymał kilka nagród ministerialnych, rektorskich, a w 2010 r. nagrodę najważniejszą – nagrodę ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności.

Fragmenty informacji za stroną Polskiej Akademii Nauk

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do