PWSZ w Tarnowie przystąpiła do Centrum Kompetencji Zarządzania Energią

smckzePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie konsekwentnie rozwija kolejne pola współpracy z krajowymi podmiotami naukowo-badawczymi, technologicznymi i przemysłowymi. 14 czerwca br. podczas IV Forum Nowej Gospodarki w Katowicach Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie dotyczące przystąpienia Uczelni do Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią.

Porozumienie oprócz PWSZ w Tarnowie zostało podpisane również m.in. przez Urząd Regulacji Energetyki, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

IV Forum Nowej Gospodarki zorganizowane w Katowicach stanowiło cykl debat na temat rozwoju innowacyjnych technologii i stworzenia „nowej gospodarki” w kraju. Liderzy biznesu, nauki i administracji spotkali się w Parku Naukowo–Technologicznym Euro–Centrum, by wesprzeć współpracę makroregionalną pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Forum Nowej Gospodarki jest wydarzeniem cyklicznym, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja, wspierając strategiczne kierunki rozwoju Polski Południowej w perspektywie nadchodzących lat. Tegoroczną edycję Forum zorganizował Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki oraz otoczenia biznesu. Tematem wiodącym IV Forum było zwiększenie innowacyjności gospodarki Polski Południowej głównie w obszarze energetyki, proinnowacyjnych rozwiązań w biznesie i innowacyjności własnej. W czasie spotkań z udziałem środowiska akademickiego poruszone zostały problemy związane z komercjalizacją i zwiększeniem popytu na badania naukowe. Ponadto prelegenci omawiali możliwości rozwoju energetyki i technologii informacyjnych, a także budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych. Wykład główny poprowadziła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła plany i projekty ponadregionalne w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Podczas Strategii dla Rozwoju Polski Południowej grono przedstawicieli władz samorządowych, naukowych i biznesowych podjęło temat współpracy makroregionalnej na przykładzie Śląsko–Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią.

Misją Centrum są działania na rzecz przebudowy energetyki w Regionie Śląsko-Małopolskim w kierunku energetyki prosumenckiej, działającej w środowisku infrastruktury smart grid, zgodnym z trendami światowymi i właściwościami społeczeństwa internetowego, a w przyszłości społeczeństwa wiedzy.

Najważniejszym celem utylitarnym jest podjęcie spójnych przedsięwzięć, o charakterze wyprzedzającym, prowadzących do wytworzenia w Regionie społecznych, ekonomicznych i technicznych zdolności ze strony zróżnicowanych interesariuszy złotego czworokąta do aktywnego przeciwdziałania kryzysowi związanemu z deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym, którego pojawienie się jest antycypowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki już w połowie bieżącej dekady.

Centrum buduje kompetencje ukierunkowane na łączne zarządzanie energią na wszystkich trzech rynkach końcowych (energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe). Są to kompetencje cechujące się holistycznym podejściem. Jego (podejścia) podstawą jest wykorzystanie nowych możliwości technologicznych oraz kreowanie innowacyjnych metod masowej implementacji nowych technologii. Konsekwencją jest koncentracja Centrum na łańcuchach wartości (termodynamicznych, ekonomicznych, w sferze organizacji), charakterystycznych dla energetyki prosumenckiej, stopniowo wypierających dotychczasowe podejście produktowe (branżowe), które było (i ciągle jeszcze jest) ukierunkowane na odrębne traktowanie rynków energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do