Specjalistyczny kurs „GIS w ochronie środowiska”

Zapraszamy studentów kierunku Ochrona środowiska PWSZ w Tarnowie do udziału w niedopłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym GIS w ochronie środowiska podnoszącym umiejętności komputerowe w zakresie systemów informacji geograficznej z wykorzystaniem aplikacji środowiska GIS. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze letnim 2018/2019 skierowana jest do studentów roku III tj. semestru 6 studiów licencjackich kierunku Ochrona środowiska.

Kurs GIS w ochronie środowiska obejmujący 30 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach. Kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy z zakresu kartografii z elementami geodezji, podstaw systemów informacji geograficznej oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości pakietu programów ArcGIS do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Treść programu kursu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin EPP GIS.

Dla ponad połowy najlepszych studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem EPP GIS. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach GIS w ochronie środowiska wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300b. Rekrutacja odbywa się w termnie: 23/01/2019 – 19/02/2019. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze letnim 2018/2019 dotyczy studentów semestru 6 kierunku Ochrona środowiska.

Zajęcia będą się odbywać przez 10 tygodni w trakcie semestru letniego. Termin i lokalizacja zajęć: piątki, godz. 14:30 – 16:45,  s. A205.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do