Studia podyplomowe

W Ustawie: Dział III „Studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia” (Art. 160, 163, 164)
W tym: „Art. 160. 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK.
2. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.”

W ZSK: Efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych:
– Kwalifikacje cząstkowe: Art. 2. pkt. 9)
– Charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki: Art. 7 ust. 3; określone w odnośnym Rozporządzeniu MNiSW, Dz.U. 2018 poz. 2218.
– Charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym: Art. 7 ust. 4; określone w odnośnym Rozporządzeniu MNiSW, Dz.U. 2016 poz. 537.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do