Studiuj i nie martw się o pieniądze

Studiować i nie martwić się o pieniądze? Wybierając Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie to możliwe. Z niezwykle atrakcyjnej oferty stypendialnej mogą korzystać studenci niezależnie od wieku, rodzaju i systemu studiów. W nowym roku akademickim mogą oni liczyć na stypendia w wysokości od ok. 700 do nawet 1050 zł miesięcznie. Ale to nie koniec dobrych informacji, bowiem oferta wsparcia materialnego jest dużo szersza.

– Z naszego systemu stypendialnego mogą korzystać osoby uczące się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym – tłumaczy Edyta Biel, Kierownik Działu Pomocy Materialnej PWSZ w Tarnowie.

W ramach wsparcia finansowego studenci mają prawo do:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora
 • zapomogi – doraźnej formy pomocy.

– To oznacza, że studenci mogą otrzymywać różne rodzaje świadczeń jednocześnie, natomiast jeżeli studiują równolegle na kilku kierunkach, świadczenia przysługują im tylko na jednym wybranym kierunku studiów – według własnego wyboru – precyzuje Edyta Biel. – Stypendia mogą otrzymywać przez okres do 9 miesięcy – dodaje.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne możesz ubiegać się, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. W praktyce oznacza to, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego ustalonego stosownym Zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki.

Ponadto, jeżeli planujesz zamieszkać w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub innym (stancja, internat), jesteś sierotą lub półsierotą, przysługuje Ci również stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, jeżeli posiadasz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności
  do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora możesz ubiegać się:

 • po ukończeniu I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • jeżeli rozpoczynasz I rok studiów II stopnia,
 • jeżeli zostałeś przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, oraz jesteś:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium Rektora możesz otrzymać na podstawie czterech kategorii: wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane za poprzedni rok akademicki.

Zapomoga

Zapomoga jest doraźną formą pomocy o którą możesz ubiegać się, jeżeli znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, np.:

 • nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka jego rodziny
 • choroba studenta lub członka jego rodziny
 • urodzenie dziecka
 • śmierci bliskiego członka rodziny
 • klęski żywiołowej
 • innych ważnych okoliczności
 • utrata pracy lub innego źródła utrzymania.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny oraz rodzaju zdarzenia, w roku akademickim 2019/2020 kształtowała się w granicach od 100 zł do 1600 zł.

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, dlatego jeżeli zamierzasz się o nie ubiegać oraz spełniasz powyższe kryteria, nie zapomnij o złożeniu wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów, określa Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Tarnowie.

W przypadku pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Działu Pomocy Materialnej  pod numerami tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami  dotyczącymi sposobu oraz terminów składania wniosków zamieszczonymi na poszczególnych budynkach Uczelni oraz na stronie internetowej.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do