Uczelnia

Podstawowe zadania Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim (Dz.U.Nr 65, poz. 418). Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), statutu oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPWSZ w Tarnowie jest szkołą państwową i nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Studiującym przysługuje również pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych oraz od drugiego roku studiów rektorskich (stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie osiągnięć w czterech kategoriach : średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Stwarza to możliwość podjęcia studiów młodzieży z rodzin słabszych ekonomicznie.

Przeprowadzona analiza danych za okres trzech lat, dotycząca sytuacji materialnej kandydatów zgłaszających się na studia w PWSZ pokazała że przeszło 50 % osób spoza Tarnowa nie podjęłoby studiów w ogóle, gdyby ta uczelnia nie powstała, ponieważ studiowanie w ośrodkach akademickich (w Krakowie, Rzeszowie i innych) przekracza ich możliwości finansowe. Pomoc młodzieży z małych ośrodków wiejskich i miejskich w uzyskaniu wyższego wykształcenia, która na ogół jest słabsza ekonomicznie od swoich rówieśników z dużych miast, jest jednym z głównych celów wpisanych w misję uczelni. Drugim, równie ważnym celem jest poziom i treść kształcenia, które na wszystkich specjalnościach są porównywalne z tymi, jakie obowiązują na uczelniach akademickich. Realizację tego celu zapewnia nam współpraca z uczelniami Krakowa takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Sztuk Pięknych. Z tych uczelni pochodzi część najlepszej kadry nauczającej na poszczególnych kierunkach. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów naszych studiów z programami realizowanymi we współpracujących uczelniach w zakresie studiów licencjackich lub inżynierskich stwarza możliwość kontynuacji studiów pierwszego stopnia na studiach magisterskich w tychże uczelniach. Absolwenci kierunków administracja, filologia polska i pielęgniarstwo mają możliwość podjęcia studiów magisterskich w PWSZ w Tarnowie (kierunek fizjoterapia realizowany jest w trybie studiów jednolitych, magisterskich).

Trzecim i równie ważnym celem naszej uczelni jest wychowywanie młodzieży na dobrych i uczciwych obywateli w duchu narodowego patriotyzmu i poszanowania drugiego człowieka. W procesie kształcenia i wychowania studenci są traktowani przez kadrę nauczającą jako równorzędni partnerzy. Mogą liczyć na wszelką pomoc w każdych okolicznościach i w każdym czasie.

Aktualnie Uczelnia prowadzi kształcenie na 23 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), pedagogika, matematyka, chemia (studia licencjackie i inżynierskie), ochrona środowiska, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, praca socjalna, technologia chemiczna, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, grafika, wzornictwo.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do