Praktyki – informacje ogólne

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W Uczelni obowiązują praktyki pedagogiczne i specjalistyczne. Na praktyki specjalistyczne składają się praktyki śródroczne (obowiązują studentów studiów nauczycielskich oraz pielęgniarstwa) oraz praktyki ciągłe (semestralne i międzysemestralne).

Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów od 6 do 30 tygodni praktyki zawodowej. Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż przewidziany w standardach kształcenia dla odpowiedniego kierunku studiów i standardach kształcenia nauczycieli.

Nadzór nad praktykami sprawuje Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Małgorzata Kołpa, która na wniosek opiekunów praktyk powołanych dla danego kierunku /specjalności zawiera indywidualne lub zbiorowe porozumienia z zakładem pracy o prowadzenie praktyki zawodowej.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do