Praktyki – informacje ogólne

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki zawodowej w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Nadzór nad praktykami sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, która na wniosek opiekunów praktyk powołanych dla danego kierunku /specjalności zawiera indywidualne lub zbiorowe porozumienia z zakładem pracy o prowadzenie praktyki zawodowej.

Regulamin Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  został wprowadzony Uchwałą Nr 131/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18 października 2019 roku.

Uchwała Nr 131/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do