Jakość kształcenia

Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kształcenia nauczycieli

Podstawy prawne kształcenia fizjoterapeutów

OCENY i WYTYCZNE PKA

Ze stron Polskiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/)

Ocena programowa PKA

  (wzory dokumentów obowiązujące po 30.09.2018 r.)

Szczegółowe kryteria oceny programowej ze wskazówkamiZmodyfikowane wskazówki dotyczące kryterium 4

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu samooceny (.docx)

 Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Wzór raportu z wizytacji (.docx) Wzór raportu z wizytacji (.docx)
 • Wytyczne do przygotowania raportu samooceny(na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).
  1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
  2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
  3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
  4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
  5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
  6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.

Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
 • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
 • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
 • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
 • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
 • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
 • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 1. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 2. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
 3. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 4. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

WZORY WNIOSKÓW

Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

 Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

 UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

§ Zarządzenie nr 12/2016 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, Rad Programowych dla Kierunków Studiów, Kierunkowych Zespołów Studenckich oraz określenia ich odpowiedzialności
§ Pismo PRR-s.49/2014 Prorektora PWSZ w Tarnowie ds. Współpracy i Rozwoju do Dyrektorów Instytutów z dnia 3 lutego 2014 r. dot. powołania kierunkowych zespołów studenckich
§ Uchwała nr 2/2013 Rady Uczelnianej samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie kierunkowych zespołów studenckich
§ Uchwała nr 44/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 99/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia
§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia

§ Uchwała nr 16/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017
§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016
§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015
§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014
§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013
§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13

Programy i plany studiów

§ Uchwała nr 17/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów w PWSZ w Tarnowie

Ankiety studenckie

§ Uchwała nr 63/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 13/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady przeprowadzenia ankiet opiniujących proces kształcenia w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 83/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety PWSZ w Tarnowie służącej ocenie zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania
§ Zarządzenie nr 82/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji w PWSZ w Tarnowie”

Uznawanie efektów uczenia się

§ Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
§ Uchwała nr 14/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie (Dz. VI § 20 oraz Dz. VII § 21 i 22)
§ Uchwała nr 53/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie (zmiana §20 Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie)
§ Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego