Jakość kształcenia


Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kształcenia nauczycieli

Podstawy prawne kształcenia fizjoterapeutów

Oceny i wytyczne PKA

Ze stron Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • Ocena programowa PKA(wzory dokumentów obowiązujące od 12.01.2017 r.)
 Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)
Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

 Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

 • Wytyczne do przygotowania raportu samooceny(na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).
  1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
  2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
  3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
  4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
  5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
  6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.

Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
 • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
 • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
 • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
 • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
 • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
 • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 1. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 2. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
 3. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 4. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

WZORY WNIOSKÓW

Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

 Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

 Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013
§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 44/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 2/2013 Rady Uczelnianej samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie kierunkowych zespołów studenckich
§ Pismo PRR-s.49/2014 Prorektora PWSZ w Tarnowie ds. Współpracy i Rozwoju do Dyrektorów Instytutów z dnia 3 lutego 2014 r. dot. powołania kierunkowych zespołów studenckich
§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014
§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015
§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016

Programy i plany studiów
§ Uchwała nr 17/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów w PWSZ w Tarnowie

Ankiety studenckie
§ Uchwała nr 63/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 13/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady przeprowadzenia ankiet opiniujących proces kształcenia w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 83/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety PWSZ w Tarnowie służącej ocenie zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania
§ Zarządzenie nr 82/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji w PWSZ w Tarnowie”

Uznawanie efektów uczenia się
§ Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
§ Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego