Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie kadr lub podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników struktur administracji publicznej i służb zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołów reagowania kryzysowego oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, sytuacji kryzysowych, ochrony osób i mienia. Nabędą także umiejętności praktyczne związane miedzy innymi z negocjacjami w sytuacjach kryzysowych, pomocy przedlekarskiej, technik detektywistycznych. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wyboru modułu z samoobrony, technik interwencyjnych i wyszkolenia strzeleckiego.

Czas trwania studiów: 

2 semestry

170 godzin dydaktycznych

Adresat studiów

Pracownicy organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej a także  policji, straży granicznej, straży pożarnej, obrony cywilnej oraz osoby ubiegające się o pracę w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego lub zainteresowane tą tematyką.

Warunki ukończenia studiów

  1. Udział w zajęciach.
  2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Zasady odpłatności

Studia prowadzone będą na zasadzie non-profit, tym samym uczestnicy pokrywają wyłącznie koszty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia studiów

1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Opłatę za zajęcia należy wnieść w następujących terminach:

I rata – do 01.10.2014 r. – 500 zł

II rata – do 31.12.2014 r. – 500 zł

III rata – do 01.02.2015 r. – 500 zł

IV rata – do 30.04.2015 r. – 500 zł + 30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister).

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 7 lipca do 26 września br. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, pawilon A, pokój 027.

Ewentualne pytania można kierować pod adres iae@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie (osoba do kontaktu: mgr Monika Gbur)  14 63 16 578.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione  przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

     1. Formularz zgłoszeniowy

     2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 

       35 1240 1910 1111 0010 2142 6446

       /W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia  zobowiązuje   

        się do zwrotu w/w opłaty/
     3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

     4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

     5. Aktualną fotografię kandydata

Formularz zgłoszeniowy.DOC

Plan studiów (PDF)

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do