Administracja urzędów samorządowych i państwowych i Administracja urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym

Cel studiów:
Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, instytucje publiczne będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych, w planach studiów uwzględniono podstawy języka migowego dla urzędników. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie w programie:
– najnowszych zmian w prawie,
– możliwości wyboru specjalizacji z zakresu administracji publicznej lub administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej,
– nauczania praktycznego,
– podstaw języka migowego (potwierdzonego dodatkowym zaświadczeniem).
Uczestnicy studiów otrzymają skrypt zawierający treści związane z wykładanymi przedmiotami.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
160 godz. zajęć dydaktycznych w tym 30 godz. zajęć do wyboru (z dwóch bloków specjalistycznych).
60 godz. zajęć z języka migowego (dla osób zainteresowanych).

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także urzędnicy – praktycy, sędziowie i doświadczeni pracownicy organów pomocy i ochrony prawnej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Warunki zaliczenia języka migowego:
Egzamin z języka migowego przeprowadzi Polski Związek Głuchych w Krakowie. Dodatkowa opłata związana z tym egzaminem wynosi 100 zł. Dla grupy liczącej co najmniej 20 osób egzamin może zostać przeprowadzony w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Polski Związek Głuchych wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu języka migowego.

Opłata:
1050 zł za semestr (2100 zł za dwa semestry) za zajęcia bez języka migowego
1200 zł za semestr (2400 zł za dwa semestry) w tym zajęcia z językiem migowym
100 zł egzamin z języka migowego
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 lipca do 11 października 2019 r. Ankietę osobową (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon. do pt. w godz. 07.30 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (w przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta osobowa bez języka migowego.pdf
Ankieta osobowa z językiem migowym.pdf

HARMONOGRAM.xls – aktualizacja 31.10.2019 r.

Bardzo proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami z uwagi na ewentualne zmiany.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do