Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Cel studiów: Celem kształcenia na  kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi jest przygotowanie słuchaczy do współpracy z osobami starszymi, opieka nad osobami starszymi.

Adresaci: Studia podyplomowe kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich kierunków medycznych.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 1210 godzin,  w tym 280 godzin dydaktycznych i 930 samokształcenia

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także doświadczeni pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Warunki ukończenia studiów: Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy i egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Opłata:
1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister kierunków medycznych). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117  do 15 października 2021 r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
(W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do