Język niemiecki biznesu

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/biurach, w których potrzebna jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry  (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Opłata:
2800 zł (1400 zł za semestr)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117  do 15 października 2021 r.od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do