Komunikacja 2.0 i media społecznościowe

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Absolwent studiów podyplomowych „Komunikacja 2.0 i media społecznościowe” uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania komunikatu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, materiałów graficznych i multimedialnych, efektywnego posługiwania się mediami społecznościowymi.
Jest przygotowany do pracy w branży wydawniczej, dziennikarskiej oraz public relations. Absolwenci zdobywają podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego zarówno jako pracownicy działów związanych z komunikacją medialną oraz jako indywidualni użytkownicy serwisów internetowych i społecznościowych.
Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem odpowiadającym 6 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w charakterze redaktora, wydawcy, pracownika instytucji kultury, urzędnika administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnego za przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Studia proponowane są również dla osób z wykształceniem humanistycznym, gdyż dają możliwość podniesienia umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi metodami komunikacji. Adresatami studiów są także osoby zajmujące się reklamą i marketingiem.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
190 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także praktycy z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi i public relations.

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz uregulowanie wszystkich odpłatności za studia.

Opłata:
1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 do 15 października 2021 r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do