Marketing oświatowy

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie pracowników sektora oświatowego do samodzielnego, efektywnego i wielowymiarowego promowania reprezentowanej przez siebie jednostki (przede wszystkim szkoły) na rynku oświatowym w warunkach zmiennych realiów prawnych, społecznych i marketingowych. Studia podyplomowe Marketing oświatowy są pierwszymi tego rodzaju studiami w ofercie dydaktycznej uczelni.
W ramach studiów podyplomowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie marketingu oświatowego, a tym samym pozyskują zdolności do czynnego i twórczego podejmowania wyzwań związanych z promocją szkół i innych jednostek oświatowych.

Adresaci:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu marketingu oświatowego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, dyrektorów szkół każdego typu, którzy chcą świadomie kreować wizerunek swojej placówki w zmieniającej się szybko rzeczywistości edukacyjnej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
200 godzin w tym 40 godzin praktyk w szkole lub wybranej jednostce oświatowej

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz doświadczeni praktycy zajmujący się oświatą i zarządzaniem.

Warunki ukończenia studiów:
Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów; ocena końcowa wpisana na świadectwie ukończenia studiów zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na podstawie zaliczeń oraz egzaminów objętych planem studiów

Opłata:
1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 do 15 października 2021 r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do