Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Praktyczne przygotowanie do pracy dydaktyczno – wychowawczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) dzieci w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Dostarczenie wiedzy o rozwoju psychicznym, fizycznym i społecznym dziecka w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, roli, celach i zadaniach edukacji elementarnej, z uwzględnieniem edukacji w obszarze wybranego języka obcego. Kształtowanie umiejetności w zakresie komunikacji językowej w wybranym języku obcym. Dostarczenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka obcego.

Czas trwania studiów:
od 1 października 2015 r. do 1 marca 2017 r. (trzy semestry)

Adresat studiów:
Studia podyplomowe są kierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich z pedagogiki, pedagogiki specjalnej a także absolwentów studiów językowych (anglistyki, romanistyki, germanistyki)

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminach od 1 do 22 września 2015 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
b) odpis lub poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich z pedagogiki, pedagogiki specjalnej a także absolwentów studiów językowych (anglistyki, romanistyki, germanistyki),
c) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
d) aktualną fotografię kandydata.
Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Humanistycznego, p. A022, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt: mgr Ewa Tomal, tel. 14 63 16 551.

Kwalifikacje podyplomowe:
Studia podyplomowe są studiami przygotowjącymi słuchaczy do pracy w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych – w obszarze merytorycznym i praktycznym z uwzględnieniem specyfiki nauczania wybranego języka obcego.

Zasady odpłatności:
– opłata za usługę edukacyjną na studiach podyplomowych: 2700,- (całość), 900,- (za semestr). Opłatę należy wnieść: za I semestr do dnia 30.09.2015r; za II semestr do dnia 30.01.2016r.; za III semestr do dnia 30.09.2016r.

Warunki ukończenia studiów:
Zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie wszystkich zaliczeń określonych w planie studiów podyplomowych. Ocena końcowa wpisywana na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest ustalana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.

Formularz zgłoszeniowy.DOC

Plan studiów (moduł językowy).PDF

Plan studiów (moduł pedagogiczny).PDF

Ulotka.PDF

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do