Psychoonkologia w praktyce

Cel studiów:
Profesjonalne przygotowanie absolwenta do udzielania pomocy w zakresie psychoonkologii z uwzględnieniem wykształcenia stanowiącego podstawę przyjęcia na studia „Psychoonkologia w praktyce”.

Adresaci:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (magister). Studia adresowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, socjologów, pracowników socjalnych, pedagogów, dietetyków, teologów.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200 godzin

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz zaproszeni specjaliści w dziedzinie psychoonkologii.

Warunki ukończenia studiów:
Zaliczenie pisemnego testu jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań (zaliczenie uzyskuje się w przypadku uzyskania co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi).

Opłata:
2000 zł za semestr (4000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117  do 15 października 2021 r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do