Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

Rok akademicki 2019/2020

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Adresaci:
Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 305 godz. zajęć (w tym 60 godz. praktyki)

Kadra dydaktyczna: Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także osoby zajmujące się praktycznie zarządzaniem instytucjami oświatowymi w tym pracownicy nadzoru pedagogicznego i radcy prawni.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.
3. Udokumentowana praktyka w wymiarze określonym programem studiów.

Opłata:
1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 lipca do 11 października 2019 r. Ankietę osobową (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni:
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta osobowa.pdf

HARMONOGRAM – aktualizacja 14.10.2019.pdf

Bardzo proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami z uwagi na ewentualne zmiany.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do