Władze

Rektor – prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska

Z tarnowską PWSZ związana od 2001 roku, najpierw jako wykładowca w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2011 r. realizuje również obowiązki Kierownika Zakładu Technologii Materiałów. Tytuł zawodowy magistra inżyniera (1985 r.) oraz stopień naukowy doktora (1994 r.) uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2007 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Śląskim. W grudniu 2018 r. Prezydent RP nadał Jadwidze Lasce tytuł profesora nauk technicznych.

Od 1990 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniona kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Dydaktyka jest jej pasją. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora prowadziła samodzielnie wykłady i opracowywała nowe ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii organicznej, chemii polimerów, technologii chemicznej, zastosowań polimerów w budownictwie oraz biomateriałów polimerowych i biopolimerów. Prowadziła także wykłady w języku angielskim dla studentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie. Wypromowała 30 prac inżynierskich, 51 prac magisterskich oraz dwie prace doktorskie z dziedziny inżynierii materiałowej. Była recenzentką kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz czterech prac doktorskich. Jest autorem podręcznika chemii organicznej.

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach promujących młodych i zdolnych ludzi. W latach 1998 – 2007 dr hab. inż. Jadwiga Laska corocznie opiekowała się studentami zagranicznymi w ramach międzynarodowych praktyk IAESTE, a w bieżącym roku jest opiekunem stypendysty prestiżowego programu Fulbrighta. Wielokrotnie uczestniczyła w dydaktycznych projektach międzynarodowych Erasmus Intensive Program, w ramach których wygłosiła wykłady dla międzynarodowej grupy studentów (m.in. w Plantijn Hogeschool w Belgii i University of Malta). W programach tych uczestniczyli także studenci PWSZ w Tarnowie.

Realizuje programy unijne. W latach 2009-2013 była koordynatorem merytorycznym projektu „Inżynieria M@teriałowa PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym” dla kierunku zamawianego PWSZ w Tarnowie.

Działalność naukowa dr hab. inż. Jadwigi Laski skoncentrowana jest na dwóch obszarach tematycznych: polimerach przewodzących oraz biomateriałach. Głównym przedmiotem badań doktorskich i habilitacyjnych były polimery przewodzące – polianilina i politiofen. Najważniejszymi osiągnięciami w tej tematyce było m.in. opracowanie metody plastyfikacji polianiliny, pełna identyfikacja ubocznych produktów polimeryzacji aniliny, wyjaśnienie zjawisk starzenia polianiliny, opracowanie metody otrzymywania polianiliny wykazującej duże powinowactwo do wody, co pozwala na zastosowanie tego polimeru przewodzącego w badaniach biomedycznych. Dr hab. inż. Jadwiga Laska była ekspertem w pracach badawczych nad nanopolianiliną w ramach europejskiego projektu zleconego przez IUPAC.

Aktualną domeną badawczą dr hab. inż. Jadwigi Laski i jej zespołu są medyczne zastosowania polimerów. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęciła badaniom wykorzystania materiałów polimerowych na implanty do regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Badania prowadzone są we współpracy z neurochirurgami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod przewodnictwem, znanego z odkrycia roli komórek glejowych w regeneracji nerwów – światowej sławy specjalisty – profesora Włodzimierza Jarmundowicza. Kilka lat badań przyniosło opracowanie implantów polimerowych o bardzo dobrej poręczności chirurgicznej do zastosowań w regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Równolegle dr hab. inż. Jadwiga Laska realizuje badania nanokompozytów oraz technicznych zastosowań polimerów. We współpracy z przemysłem w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeprowadziła badania możliwości poprawy wytrzymałości termicznej i mechanicznej poliuretanów stosowanych w produkcji okładzin w napędach ciernych. Posiada w swoim dorobku 60 artykułów naukowych, 4 monografie, 1 patent oraz 132 komunikaty konferencyjne.

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – dr Małgorzata Kołpa

Doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską pt.: Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie.
Doświadczenie pielęgniarskie zdobywała na Bloku operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, a od 2012 r. przejęła obowiązki Kierownika.

Koordynator przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowywanie planu i programu nauczania, skryptu). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Koordynator ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS, w ramach którego wygłosiła wykłady na Uniwersytecie w Treście – Włochy i w Centria University of Applied Science Kokkola – Finlandia.

Brała udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyła    w opracowywaniu Projektu w ramach ZPOR – Działanie 2.1, Rozwój Umiejętności Powiązany z Potrzebami Regionalnego Rynku Pracy, Możliwości Kształcenia Ustawicznego w Regionie – Studia Wyższe dla pielęgniarek, w pracy nad projektem w ramach Funduszu PHARE – Grant I i II edycja, współpracowała przy przygotowaniu umowy ramowej i potrzebnych dokumentów w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, poddziałanie 2.3.2 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007/2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”. Zajmowała się administrowaniem Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”.

Obecnie działalność naukowa dr Małgorzaty Kołpy obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” na lata 2014-2017.

Jej pasją jest praca ze studentami. Posiada kilkadziesiąt publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich. Jako kierownik Zakładu Pielęgniarstwa nawiązała współpracę z wieloma instytucjami z Tarnowa i regionu. od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, od 2011 r. członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Małgorzata Martowicz

Tarnowianka, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Od 2001 roku zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym w Zakładzie Chemii, początkowo na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 2002 roku i uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku, przez okres dwóch kadencji, członek Senatu PWSZ w Tarnowie jako przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego. Koordynator kierunku Chemia w programie międzynarodowej wymiany studentów – Erasmus. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Chemia. W swoim dorobku posiada 13 publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współpracuje naukowo z lokalnym przemysłem. Prowadzi zajęcia z chemii polimerów oraz chemii środowiska. Interesuje się polimerami do zastosowań biomedycznych oraz ekologicznymi aspektami recyklingu tworzyw sztucznych.

Prorektor ds. Ogólnych – dr inż. Robert Wielgat

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej. Od 1999 jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, gdzie podjął pracę na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego w ówczesnym Zakładzie Elektrotechniki i Elektroniki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2001 r. W latach 2002 – 2005 piastował funkcję zastępcy kierownika w Zakładzie Elektrotechniki i Elektroniki, a po utworzeniu Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji pełnił – przez kolejnych dziesięć lat – funkcję zastępcy kierownika w tym zakładzie (2005-2015).

Od początku pracy w PWSZ w Tarnowie dr inż. Robert Wielgat aktywnie uczestniczy w rozwoju naukowym Uczelni. Jest autorem ponad 40 publikacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, w szczególności na zagadnieniach automatycznego rozpoznawania mowy. Dr inż. Robert Wielgat był w latach 2005 – 2008 wykonawcą projektu badawczego KBN ,,Wspomagana komputerowo terapia dzieci z zaburzeniami wymowy z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania mowy” wykonywanego we współpracy z Zakładem Logopedii UMCS w Lublinie. W ramach projektu został opracowany prototyp programu do automatycznej diagnozy i terapii logopedycznej wybranych wad wymowy u dzieci. W latach 2008 – 2011 był kierownikiem grantu MNiSW „Opracowanie automatycznego systemu akustycznego monitoringu ptaków dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego”. Od 2013 roku uczestniczy w grancie badawczym pt. „Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej” w kategorii SONATA BIS prowadzonym we współpracy z UMCS w Lublinie. W projekcie tym jest odpowiedzialny za opracowanie procedur parametryzacji oraz inwersji sygnału mowy.

Dr inż. Robert Wielgat jest autorem programów przedmiotów dotyczących cyfrowego przetwarzania sygnałów, procesorów sygnałowych oraz technik multimedialnych, dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika oraz Informatyka. Dla ponad 70 inżynierów był promotorem prac dyplomowych z dziedziny informatyki oraz elektroniki i telekomunikacji, z których trzy zostały wyróżnione w Instytucie Politechnicznym, a dwie zdobyły wyróżnienie w ramach konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich sekcja w Tarnowie. Recenzent ponad 50 prac inżynierskich.

Dr inż. Robert Wielgat jest również zaangażowany w promowanie Uczelni na arenie międzynarodowej. Swoje kontakty międzynarodowe budował poprzez udział w konferencjach zagranicznych w Holandii i Belgii w latach 2006-2007, jak również poprzez szereg wyjazdów szkoleniowo-naukowych w ramach programu ERASMUS. Wyjazdy w latach 2008-2015 obejmowały wizyty i wykłady w uczelniach takich jak: Universita` degli Studi di Trieste we Włoszech, Politechnika w Talinnie w Estonii, Uniwersytet w Karabuk w Turcji, National Technical University of Athens w Grecji, Hochschule Wismar w Niemczech. Dr inż. Robert Wielgat opiekował się również dyplomantami i praktykantami z Turcji i Hiszpanii przebywającymi w ramach wymiany studenckiej w PWSZ w Tarnowie. Dr inż. Robert Wielgat od szeregu lat jest aktywny na polu popularyzacji nauki. Uczestniczył w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez popularno-naukowych takich jak: Małopolska Noc Naukowców organizowana w ramach 7 Ramowego programu UE, Tarnowskie dni Elektryki, Dni Otwarte Uczelni itp. Wspierał również działania Koła Naukowego Elektroników „Amper”, a w latach 2013-2015 był głównym opiekunem koła.

Kanclerz – mgr inż. Andrzej Irla

Mgr inż. Andrzej Irla – tarnowianin, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1982 r.).

Związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie od momentu jej powstania. W roku 1998 został powołany na stanowisko Głównego Inżyniera odpowiedzialnego za utrzymanie kampusu Uczelni w odpowiednim stanie technicznym. Uczestniczył również w budowie kolejnych obiektów dydaktycznych współpracując z władzami tarnowskiej PWSZ.

W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika Działu Technicznego odpowiedzialnego za eksploatację budynków uczelnianych. W styczniu 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska powierzyła mu pełnienie obowiązków kanclerza PWSZ w Tarnowie.

Przez wiele lat nauczyciel przedmiotów elektronicznych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Jako nauczyciel ZSME współtworzył i wyposażał tamtejszą pracownię elektroniczną, był promotorem wielu prac dyplomowych absolwentów szkoły i wychowawcą młodzieży.

Uczestnik szkoleń z dziedziny technik mikroprocesorowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz licznych szkoleń organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Senat kadencja 2019 – 2020

W skład Senatu PWSZ w Tarnowie wchodzą:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – Przewodniczący Senatu – Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński – Przedstawiciel Rektora AGH w Krakowie
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – Przedstawiciel Rektora UJ w Krakowie
prof. dr hab. Ryszard Żarów – Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie
dr hab. inż. Józef Kania – Przedstawiciel Rektora UR w Krakowie
dr Małgorzata Kołpa – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
dr Małgorzata Martowicz – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych
mgr inż. Andrzej Irla – Kanclerz
dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. PWSZ – Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
dr Joanna Graca – Dziekan Wydziału Humanistycznego, przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. PWSZ – Dziekan Wydziału Politechnicznego
dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Dziekan Wydziału Administracyjno- Ekonomicznego
dr Jerzy Szczepański – Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego
dr Bartłomiej Bałut – Dziekan Wydziału Sztuki
dr Andrzej Ogonowski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. Rafał Kurczab – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Ewa Otfinowska – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr inż. Paulina Bednarz – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Aleksandra Zuba-Benn – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr inż. Tomasz Potempa – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Magdalena Drwal – Przedstawiciel pozostałych pracowników
Oliwia Drogoś – Przedstawiciel studentów
Konrad Senderak – Przedstawiciel studentów
Anna Wajchamer – Przedstawiciel studentów
Konrad Wałaszek – Przedstawiciel studentów
Katarzyna Łazarz – Przedstawiciel studentów
Marcin Nasiadka – Przedstawiciel studentów

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do