Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia składu Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, Rad Programowych dla Kierunków Studiów, Kierunkowych Zespołów Studenckich oraz określenia ich odpowiedzialności
§ Uchwała nr 4/2019 Rady Uczelnianej samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 25 lutego 2019 r. (w sprawie Kierunkowych Zespołów Studenckich)
§ Uchwała nr 44/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład osobowy Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia
§ Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia
§ Zarządzenie nr 99/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia
§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy Komisji ds. Toku Studiów

§ Zarządzenie nr  98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024

Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (URJK)

§ Uchwała nr 140/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Działu Jakości Kształcenia PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020
§ Uchwała nr 143/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2018/2019
§ Uchwała nr 74/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018
Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2017/18 (treść uchwały 74/2018)
§ Uchwała nr 16/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017
§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016
§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015
§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014
§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013
§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13

Programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów

§ Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia  27 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z  dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia form zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia form zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 67/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby godzin zajęć w ramach seminarium dyplomowego i pracowni dyplomowej

§ Zarządzenie nr 64/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 52/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia oferty ogólnouczelnianych zajęć z dziedzin nauk humanistycznych oraz nauk społecznych oraz zasad ich realizacji

§ Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenie oferty ogólnouczelnianych zajęć z dziedzin nauk humanistycznych oraz nauk społecznych oraz zasad ich realizacji

§ Uchwała nr 65/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wymagań dotyczących dostosowania programu studiów oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

§ Uchwała nr 13/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań dotyczących dostosowania programu studiów oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać programy studiów i harmonogramy realizacji programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

§ Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury „Systematyczna ocena i doskonalenie programów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie”

§ Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie procedury tworzenia, przekształcania oraz likwidacji kierunków studiów i specjalności w PWSZ w Tarnowie

Efekty uczenia się dla kierunków studiów:

Senat PWSZ w Tarnowie przyjął w dniu 7 czerwca 2019 r. efekty uczenia się dla kierunków studiów zgodne z charakterystykami I oraz II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Lista kierunków studiów: Administracja, I stopnia (AP1), Administracja, II stopnia (AP2), Automatyka i robotyka (AR1), Chemia (CH1), Ekonomia (EK1), Elektronika i telekomunikacja (EN1), Elektrotechnika (ET1), Filologia (FI1), Grafika (GR1), Informatyka (IN1), Inżynieria Materiałowa (IM1), Matematyka (MT1), Mechatronika (ME1), Ochrona środowiska (OŚ1), Pedagogika (PE2), Praca socjalna (PS1), Wychowanie fizyczne (WF2), Wzornictwo (WZ1). Kierunki studiów, które uwzględniają w swoich efektach uczenia się standardy kształcenia to: Pielęgniarstwo (PL1, PL2, PLPm) – zawód pielęgniarka, Fizjoterapia (FZ) – zawód fizjoterapeuta, Filologia polska (FP1, FP2) oraz Wychowanie fizyczne (WF1, WF2) – zawód nauczyciel.  [1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia, bez numeru – jednolite studia magisterskie, Pm – studia pierwszego stopnia pomostowe na Pielęgniarstwie]

Wzory tabel efektów uczenia się w wersji elektronicznej (zgodne z Uchwałą Senatu 13/2019)

Przykład przepracowania efektów z KRK na PRK

Ankiety

– Sprawozdanie z ankiet oceniających nauczanie zdalne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie  (rok akademicki 2020/2021)
– Sprawozdanie z ankiet oceniających warunki studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie  (rok akademicki 2020/2021)
– Sprawozdanie z ankiet oceniających warunki studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie  (rok akademicki 2018/2019)
§ Uchwała nr 63/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 13/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady przeprowadzenia ankiet opiniujących proces kształcenia w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 83/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety PWSZ w Tarnowie służącej ocenie zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania
§ Zarządzenie nr 82/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji w PWSZ w Tarnowie”

Potwierdzanie efektów uczenia się

§ Uchwała nr 106/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określania sposobu potwierdzania efektów uczenia się
§ Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Uznawanie efektów uczenia się

§ Uchwała nr 101/2019 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie (Dz. VIII, § 21)
§ Uchwała nr 14/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie (Dz. VI § 20 oraz Dz. VII § 21 i 22)
§ Uchwała nr 53/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie (zmiana §20 Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie)
§ Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do