Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

§ Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia składu Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, Rad Programowych dla Kierunków Studiów, Kierunkowych Zespołów Studenckich oraz określenia ich odpowiedzialności
§ Uchwała nr 2/2013 Rady Uczelnianej samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie kierunkowych zespołów studenckich (zostanie zmieniona)
§ Uchwała nr 44/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Składy osobowe

§ Zarządzenie nr 99/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jakości Kształcenia
§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia

Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (URJK)

§ Uchwała nr 16/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017
§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016
§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015
§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014
§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013
§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13

Programy i plany studiów

§ Uchwała nr 17/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów w PWSZ w Tarnowie (aktualnie „w przebudowie”)

Ankiety studenckie

§ Uchwała nr 63/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 13/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady przeprowadzenia ankiet opiniujących proces kształcenia w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 83/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety PWSZ w Tarnowie służącej ocenie zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania
§ Zarządzenie nr 82/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji w PWSZ w Tarnowie”

Uznawanie efektów uczenia się

§ Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
§ Uchwała nr 14/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie (Dz. VI § 20 oraz Dz. VII § 21 i 22)
§ Uchwała nr 53/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie (zmiana §20 Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie)
§ Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego